Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik 13 Haziran 2023 tarihinde yayımlanmıştır. 


Yönetmelik, Tüketicileri Sağlık İddiaları Yönünden Üst Düzeyde Korumayı Amaçlıyor

Gıda ve takviye edici gıdalarda yapılan sağlık beyanlarından ürün sahibi ile birlikte ürün tanıtımını yapan gerçek ve tüzel kişiler müştereken sorumludur.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından Sağlık Beyanı Denetimi Hakkında Yönetmelik bugün yayımlanmıştır. 

Yayımlanan bu yönetmelikte ürün sahibi ve tanıtımcının sorumluluğu, denetime ilişkin esaslar ve idari yaptırımlar açıklanmıştır. Tanıtımcı sorumluluğuna ilişkin maddeler ilk kez bir başlık altında toplanarak  belirtilmiştir.

Yürürlüğe giren bu yönetmelikle birlikte 07.06.2013 tarihinde yayımlanmış olan "Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik" yürürlükten kaldırılmıştır.

Ürün sahibi sorumlulukları:

Sağlık beyanı yapılan ürünleri ile ilgili olarak; 

 • Tanıtım ve satışların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmasından
 • Bilgi ve belgeleri kayıt altına alıp saklamaktan ve doğruluğunu teyit etmekten
 • Kurumun talebi halinde elektronik satış yapılan tüm mecraları kuruma sunmaktan
 • Kuruma ürün ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri belirtilen sürede sunmaktan sorumludur. 

Tanıtımcı sorumlulukları;  

Sağlık beyanı ile ürün tanıtımının yapılmasına ilişkin olarak;

 • Tanıtımların ilgili mevzuat hükümlerine uygun olmasından
 • Bilgi ve belgeleri kayıt altına alıp saklamaktan ve doğruluğunu teyit etmekten

Kurumun talebi halinde; elektronik ortamda yapılan tanıtımlarda aracı hizmet sağlayıcılar, mevzuata aykırı olan bir sağlık beyanı için ,

 • Ürün tanıtım ve/veya satış içeriğini düzeltmekten, 
 • Kaldırmak veya içeriğe erişimi engellemek için gerekli iş ve işlemleri yürütmekten 

Ürün sahibine ilişkin ad, unvan, iletişim bilgileri başta olmak üzere her türlü bilgiyi belirtilen sürede kuruma sunmaktan sorumludur.


Kurumca görevlendirilen personel tarafından, tanıtım ve/veya satışın yapıldığı her türlü mecraya yönelik yürütülecek denetimler sonrasında yönetmelik hükümlerine aykırı davranıldığının tespiti halinde kurum;

 • Satış faaliyetlerinin durdurulması,
 • Ürün ve/veya tanıtım malzemelerinin ıslahı,
 • Piyasaya arzının durdurulması,
 • Toplama, toplatma ve imha iş ve işlemlerini yapar veya yaptırır.

Cezai Uygulamalar; 

 • Mevzuat hükümlerine aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım, satış, pazarlama veya reklamını yapanlar hakkında 1262 sayılı Kanunun 18 inci ve 19 uncu maddeleri gereğince işlem yapılır.
 • Tanıtım ve/veya satışların internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 1262 sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 4/5/2007 tarihli ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun hükümleri gereğince işlem yapılır.


Türkiye İlaç ve Tıbbî Cihaz Kurumu Başkanı tarafından yürütülecek olan yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 İlgili yönetmeliğe linkten ulaşabilirsiniz.

Paylaş:
circles2