Gıda etiketlemede az bilinenler ve Ambalajlama gazları ile paketlenen gıdaların etiketleri. Bir gıdanın üretiminde veya hazırlanmasında kullanılan ve değişmiş bir formda da olsa son üründe bulunan gıda katkı maddeleri TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği uyarınca bileşen olarak tanımlanmıştır.


Aynı Yönetmeliğin Ek-5/3.Bölümünde Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Enzimlerinin Bileşenler Listesinde nasıl gösterileceği belirtilmiştir.
Ambalajlama gazı altında paketlenen gıdalarda TGK Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği Ek-2 İlave Zorunlu Bilgiler kapsamında “Koruyucu atmosferde ambalajlanmıştır.” ifadesi etikette bildirim olarak yer almaktadır.  Ancak aynı etiketlerde bileşenler listesinde, bileşen olarak bildirimi genelde yapılmamaktadır. Bu durum yönetmeliğe aykırı olup, idari yaptırımla karşılaşılmaması için gıda zincirinde yer alan işletmecilerin “Ambalajlama gazı/gazlarına(hangi gaz/gazlar kullanıldı ise azalan sırada olmak üzere) ilişkin bildirimlerini etiketlerinde bileşenler listesinde yazmaları gerekmektedir. İlgili yönetmelik Ek-5/3.Bölümü detaylı okuyabilmeniz için aşağıda paylaşıyoruz.

 • BÖLÜM 3

Gıda Katkı Maddeleri ve Gıda Enzimlerinin Bileşenler Listesinde Belirtilmesi

 1.  24 üncü maddenin hükümleri saklı kalmak kaydıyla ve 23 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri hariç olmak üzere, aşağıdaki tabloda listelenen fonksiyonel sınıflardan herhangi birine giren gıda katkı maddeleri ve gıda enzimleri, bu tabloda yer alan ilgili fonksiyonel sınıf adını takiben kendi özel adları veya E kodları ile birlikte verilir. Eğer bir bileşen birden fazla fonksiyonel sınıfa giriyorsa, bu bileşenin söz konusu gıdadaki temel fonksiyonuna uygun olan fonksiyonel sınıf adı belirtilir.
 2.  1 no.lu maddedeki bileşenlerin fonksiyonel sınıf tanımları için Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinin Ek-1’inde yer alan ilgili tanımlar dikkate alınır.
 • Ambalajlama gazı Koruyucu
 • Antioksidan Köpük oluşturucu
 • Aroma arttırıcı Köpüklenmeyi önleyici
 • Asit Metal bağlayıcı
 • Asitlik düzenleyici Modifiye nişasta (2)
 • Emülgatör Nem verici
 • Emülsifiye edici tuz (1) Parlatıcı
 • Hacim artırıcı Renklendirici
 • İtici gaz Sertleştirici
 • Jelleştirici Stabilizör
 • Kabartıcı Tatlandırıcı
 • Kıvam arttırıcı Topaklanmayı önleyici
 • Kontrast artırıcı Un işlem maddesi
  (1) Sadece işlenmiş peynirler ve işlenmiş peynir bazlı ürünler için.
  (2) Özel ad veya E kodunun belirtilmesi zorunlu değildir.
 1.  3) Bir gıdada aynı fonksiyonel sınıfa giren birden çok gıda katkı maddesi bulunması durumunda, bu katkı maddelerinin hepsi aynı fonksiyonel sınıf adını takiben, azalan sırayla gıdadaki toplam ağırlığına göre bileşenler listesinde verilebilir.

Bir diğer konu, son üründe bulunabilecek Coumarin oranı için yasal limit:
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliği Ek-3 / Bölüm B de; Aroma vericilerin ve/veya Aroma verme özelliğinde ki gıda bileşenlerinin tüketime hazır aşağıdaki bileşik gıdalara eklenmesi sonucunda , yapılarında doğal olarak bulunan bazı maddelerin eklendikleri gıdalarda bulunabilecek en yüksek miktarları mg/kg olarak aşağıda gösterilmiştir.  
Coumarin birçok bitkinin doğal yapısında bulunabilmektedir. Bu bitkilerden bir tanesi tarçındır. Özellikle tarçın içeren fırıncılık ürünleri ile aşağıda belirtilen diğer ürünlerde, girdi olarak kullanılan coumarin içeriğine sahip olabilecek bileşenlerin, son üründeki miktar takiplerinin yapılarak yasal mevzuata uygunluğun sağlanması gıda zincirinde yer alan gıda işletmecileri için elzemdir. İlgili yönetmeliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Madde İsmi Miktarı Sınırlandırılmış Maddenin Bulunduğu Bileşik Gıdalar En yüksek miktar
(mg/kg)

 • Coumarin Etiketinde tarçın içerdiği ifade edilen geleneksel
  ve/veya mevsimsel fırıncılık ürünleri 50
 • Kahvaltılık tahıl ürünleri (müsli dahil) 20
 • Hafif fırıncılık ürünleri (etikette tarçın içerdiği ifade
 • edilen geleneksel ve/veya mevsimsel fırıncılık ürünleri hariç) 15
 • Tatlılar 5

Gıda Geliştirici Ajanlar Eğitimi 


 

Paylaş:
circles2