BRCGS Gıda Güvenliği vers.9 Draft Sürümünde Öne Çıkan Değişiklikler ; BRCGS Gıda 9.versiyonunun taslak metninin 6 Aralık 2021 tarihinde yayınlanmasıyla birlikte, bizleri bekleyen yeniliklerin neler olduğu konusu merak edilmeye başlanmıştı. 


Taslak çalışma içerisindeki gerekliliklerde ciddi değişiklikler olmakla birlikte, bazı maddelerin birleştirildiği ve/veya ayrıştırıldığı, bazı gereklilikler içerisinde beklenti olarak değişiklik yaratmasa da cümlelerin içerisine kelimeler eklenerek daha kolay anlaşılabilirlik sağlanmaya çalışıldığı gözlemlenmektedir. Standart içerisinde il etapta dikkatimizi çeken gereklilikler aşağıda belirtilmeye çalışılmıştır.

Denetim opsiyon sayısı 3’e çıkartılmıştır.

Opsiyon 1 : Haberli yerinde denetim

3 yıllık dönem içerisinde 1 adet denetimin habersiz yapılması gerekliliği tanımlanmıştır. Hangi yılda habersiz denetim yapılacağı denetlenen firma tarafından bilinecek, ancak tam tarih konusunda bilgi verilmeyecektir.

Opsiyon 2 : Haberli karma denetim

Bilgi teknolojilerini uzaktan denetime dahil etmek amacıyla oluşturulan bir opsiyondur. Denetimin ilk bölümü online olacak, ikinci bölümü sahada/işletmede olacak şekilde planlanan opsiyonda, 3 yılda bir habersiz denetim kuralı da geçerlidir. (Opsiyon 1’deki kuralar geçerlidir)

Karma denetim opsiyonuna, belgelendirme kuruluşunun risk değerlendirmesine bağlı olarak karar verilmesi gerekliliği belirtilmiştir. Belgelendirilecek firmaların bilgi teknolojileri yeterli seviyede olmalı ve denetimin %50’lik kısmının uzaktan tamamlanabilecek yapıda olması beklenmektedir. Belgelendirme firmalarının risk değerlendirme yapabilmesi için firmayı tanıma zorunluluğu olduğu düşünüldüğünde, karma denetim opsiyonu belgelendirilmiş firmalar için geçerlidir. İlk denetim bu opsiyonda gerçekleştirilememektedir.

Opsiyon 3 : Habersiz yerinde denetim

Habersiz denetim opsiyonunda versiyon 8’e göre fazla değişiklik olmamıştır. Sadece denetim döngüsünün son 4 ayı içerisinde habersiz denetim olacağı vurgulanmaktadır. Versiyon 8’de habersiz denetimin son 9 ay içerisinde yapılabileceği vurgusunu, yeni standartta görmemekteyiz.

Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü gereklilikleri aşağıdaki maddeler eklenerek güçlendirilmiştir;

 • Şirket politikası Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürünü iyileştirme taahhüdü içerecektir
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı amaçlanan olumlu kültür değişikliğine ulaşmak için gerekli olan davranışları da içerecektir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı en az yılda 1 kez gözden geçirilecek ve güncellenecektir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nda belirlenen aktivitelerin, hangi konular etrafında tasarlanacağı maddeler halinde sunulmuştur.
 • YGG çalışmalarında Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nın görüşülmesi gerekliliği eklemiştir.
 • “Tesisin üst düzey yöneticisi, gıda güvenliği ve kalite kültürü planının etkin bir şekilde uygulanmasına ilişkin bir görüşme için denetim sırasında hazır bulunacaktır” ifadesi eklenmiştir.
 • Gıda Güvenliği ve Kalite Kültürü Planı’nın iç denetim içerisinde dikkate alınması belirtilmiştir.
 • Ürün özgünlüğü/otantisitesi’nin dikkate alınması gerekliliği birçok madde de özellikle vurgulanmıştır.
 • Gıda Güvenliği Kültürü Planı, hedefler, personel kaygılarının raporlanması, organizasyon yapısı, eğitim ihtiyaçları, geri çekme geri çağırma, dış kaynaklı proses ve ürün analizleri maddeleri içerisinde vurgulandığı görülmektedir.
 • Şirket hedeflerinin en az yılda dört kez üst yönetime bildirilmesi gerekliliğine, “tüm personele” bildirilmesi gerekliliği eklenmiştir.


BRCGS Gıda 9.vers taslak metninde, HACCP Planı’nın içermesi gereken konular genişletilmiştir.

 • Standardın genelinde “BRC Global Standardı” ifadesi “BRCGS Standardı” olarak değiştirilmiştir.
 • YGG toplantılarında iç denetim sonuçlarının özetinin görüşülmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Tedarikçi denetimlerinde dikkate alınacak asgari gereklilikler olarak değerlendirilen konulara “Ürün güvenliği ve Gıda Savunma Planı, Ürün Otantisite Planı” eklenmiştir.
 • Hizmet tedarikçilerinin sürekli performansının incelenmesi için dokümante edilmiş bir süreç olmasını talep etmektedir.
 • Dış kaynaklı proseslerin “bir ara adımı” ifade ettiği vurgulanmaktadır. Bir işlemin dış kaynaklı proses olarak tanımlanabilmesi için, ürünlerin mutlaka işletmeye dönmesi gerekliliği özellikle belirtilmektedir
 • .Dış kaynaklı proses olması durumunda, müşteriye mutlaka bilgi verilmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Dış kaynaklı proseslerin denetimlerinde mevcut gerekliliklere ek olarak, “Ürün güvenliği ve Gıda Savunma Planı, Ürün Otantisite Planı’nın” denetlenmesi gerektiği belirtilmektedir.
 • Tüm dış kaynaklı prosesler için spesfikasyonlar üzerinde net bir mutabakat görülmek istenmektedir.
  Düzeltici ve önleyici faaliyetlerde, “Kök Neden Analizi’ne” ekstra vurgu yapılmaktadır.
 • İzlenebilirlik sisteminin uygun olduğu durumlarda, ürünün satışı yapılan ülkedeki izlenebilirlik gerekliliklerini de karşılaması gerektiği belirtilmektedir.
 • Ürün geri çekme ve geri çağırma vakalarıyla ilgili belgelendirme firmasının bilgilendirilmesinin yanında, BRCGS’nin sistem üzerinden 3 iş günü içerisinde bilgilendirilmesi talep edilmektedir.

BRCGS Gıda 9.vers taslak metninde ayrıca * Dış Alan maddesi, “Dış Alan ve Site Güvenliği” olarak değiştirilmiştir.

 • Gıda Savunma Planı’nın, ürünün üretildiği ve satışta olduğu ülkelerdeki yasal gereklilikleri karşılaması gerekliliği vurgulanmaktadır.
 • Yükleniciler ve sürücüler de dahil olmak üzere tüm ziyaretçiler, işletmede bulunacakları alanlar hakkında bilgilendirilecektir. (Alan ayrımı gereklilikleri)
 • Ekipman maddesindeki gereklilikler arttırılmıştır.
 • Ürünlerde girdi olarak kullanılan kimyasalların diğer kimyasallardan ayrı depolanması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • X-Ray ekipmanının kullanıldığı durumlarda gereklilikler tek bir madde altında toplanmıştır.
  Personele satılan, hayır kurumlarına veya diğer kuruluşlara verilen tüm ürünlerin tüketime uygun olmasını ve yasal gereklilikleri karşılamasını ve izlenebilirliğini sürdürmesini sağlamak için süreçler mevcut olacaktır.
 • 8 maddesinde Evcil hayvan maması ifadesinin yanına “Hayvan Yemi” ifadesi eklenmiştir.
 • Evcil hayvan maması veya hayvan yemi ürünlerinin, yasal gereklilik olması durumunda alerjen bildirimi yapılması gerekliliği vurgulanmaktadır.
 • Zaafiyet Planı’nın (Gıda sahteciliği) en az yılda bir kez gözden geçirilmesi talep edilmektedir.
  Uygulanabilir olduğu durumlarda, laboratuvar test sonuçlarında ölçüm belirsizliğinin dikkate alınması gerektiği vurgulanmaktadır.
 • “Madde 5.9 Birincil Hayvansal Ürünler” maddesi eklenmiştir. (Tam Türkçe karşılığını bulamadık)

Büyükbaş, küçükbaş, kümes hayvanları ve balıkların, kesimi, iç temizlenmesi, karkas ve parçalanmış et olarak işlenmesini yapan tesisiler ile ilgili gereklilikler içermektedir.

 • Eğitim maddesinde, eğitim verilmesi gereken “ilgili personel” ifadesi, “tüm personel” olarak revize edilmiştir.
 • Daha önce “F837: Position Statements for Issue 8” içerisinde tanımlanan iş kıyafetinin yıkanma şartları maddesi yeni standart içerisinde detaylandırılmıştır.

Ürünü korumak amacıyla kullanılmayan, çalışanı üründen veya ortamdan korumak için kullanılan, sadece kapalı ürün veya düşük riskli alanlarda kullanılan kıyafetlerin evde yıkanabileceği vurgulanmıştır.

 • Yüksek risk veya yüksek dikkat gerektiren alanlardaki hareketli duvar/bariyer gibi yapılar için gereklilikler tanımlanmıştır.
 • Madde 9 Ticari Ürünler İçin Gereklilikler bölümüne HACCP maddesi eklenmiştir.
 • Ticari Ürün Üreticisinin/Paketleyicisinin riske dayalı onay sürecinin barındırması gereken konular maddeler halinde tanımlanmıştır.
Paylaş:
circles2