Gıdalarda Raf Ömrü Belirlenmesi ve Yöntemler
1 Kasım 2023
Takviye Edici Gıdalar Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı
5 Aralık 2023

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği Güncellemesi

05 Kasım 2023, Resmi Gazete

5 Kasım 2023

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği

 

5 Kasım 2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak güncellenmiştir.

Gıdalarda bulunabilen belirli bulaşanların maksimum limitlerini ve bulaşanlar açısından riskin kaynağının belirlenmesi, önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması için gıda işletmecisinin sorumluluklarını belirlemek amacıyla yayınlanan yönetmelik; gıdalarda bulunabilen mikotoksinleri, bitki toksinlerini, metaller ve diğer elementleri, halojenli kalıcı organik kirleticileri, işleme bulaşanlarını ve diğer bulaşanları kapsar.

Gıdaya kasten ilave edilmeyen ancak, gıdanın birincil üretim aşaması dâhil üretimi, imalatı, işlenmesi, hazırlanması, işleme tâbi tutulması, ambalajlanması, paketlenmesi, nakliyesi veya muhafazası ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunabilen, hayvan tüyü, böcek parçası gibi yabancı maddeler hariç olmak üzere her tür madde olarak ifade edilen bulaşanlar için; yürürlükten kaldırılan yönetmelikte bulunan maksimum limitler yeniden değerlendirilmiş, yeni eklenenler bulaşanlar için ise ilk defa maksimum limit belirlenmiştir.

Önemli notlar:

Tahıl üretimi ve işlemenin entegre olduğu sistemlerde; gelen tüm partilerin temizlenmesi, ayıklanması ve işlenmesinin aynı işletmede olması durumunda, işlenmemiş tahıllar için maksimum limitler, üretim zincirindeki birinci aşama işlemeden önceki aşamada uygulanır.

Ek-1’de tarih belirlenmiş maksimum limitler, belirlenen tarihten itibaren ilgili gıdalar için geçerli olan maksimum limit olup varsa önceki maksimum limitler geçersiz hale gelir. Gıda işletmecisi tarafından piyasaya arz tarihi ile ilgili geçerli belge sunulmaması halinde resmi kontrol tarihinde geçerli olan maksimum limit uygulanır.

Son tüketici için piyasaya arz edilmeden veya gıda bileşeni olarak kullanılmadan önce ayıklama veya diğer fiziksel işlemlere tabi tutulacak gıdalarla ilgili olarak Ek-1’de bir bulaşan için maksimum limit belirlenmiş olması durumunda bu limitlere uygun olan gıdalar;

 • Son tüketici için piyasaya arz edilmemesi veya gıda bileşeni olarak kullanılmaması, kullanım amacını gösteren ve aşağıda tırnak içinde yer alan ifadeyi içerecek şekilde açıkça etiketlenmesi ve bu ifadeyle birlikte sevkiyat/parti tanımlama kodunun her bir ambalajın etiketinde ve bunlara eşlik eden orijinal dokümanın üzerinde silinmeyecek şekilde yer alması şartıyla piyasaya arz edilebilir.

“Son tüketici için piyasaya arz edilmeden veya gıda bileşeni olarak kullanılmadan önce [bulaşanın adı] miktarını azaltmak amacıyla ayıklama veya diğer fiziksel işlemlere tabi tutulması gereken ürün” 

Ek-1 e yeni eklenen bulaşanlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Mikotoksinler altında: Ergot sklerotları ve ergot alkaloidleri eklenmiştir.
 • Bitki toksinleri başlığı eklenmiş ve altında: Mevcutta kendisi bir başlık olan Erusik asit (yağda bağlı erusik asit dahil) bulaşanının yanısıra Tropan alkaloidler, Hidrosiyanik asit (siyanojenik glikozitlerde bağlı hidrosiyanik asit dahil), Pirolizidin alkaloidleri,  Afyon (opium) alkaloidleri,  Delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) eşdeğerleri eklenmiştir.
 • Metaller ve Diğer Elementler altında: Arsenik bulaşanı eklenmiştir.
 • Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler Başlığı oluşturulmuş altında: Mevcutta kendisi bir başlık olan  Dioksinler ve PCB bulaşanının yanı sıra Perfloraalkil bileşenleri eklenmiştir.
 • İşleme Bulaşanları başlığı oluşturulmuş altında ise: Mevcutta kendisi bir başlık olan Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) bulaşanlarının yanısıra  3-monokloropropandiol (3-MCPD) ve 3-MCPD yağ asidi esterleri toplamı (3-MCPD olarak ifade edilir) ile Glisidil yağ asidi esterleri (glisidol olarak ifade edilir) eklenmiştir.
 • Diğer bulaşanlar başlığı oluşturulmuş ve altında: Mevcutta kendisi bir başlık olan Melamin bulaşanın yanısıra Nitrat ve Perklorat eklenmiştir.

Ayrıca bulaşanların altında birçok yeni ürün için maksimum limitler belirtilmiştir.

Gıda işletmecilerinin sorumlulukları:

Gıda işletmecileri; Ek-1’de maksimum limit belirlenen gıdaların yanı sıra ulusal ve uluslararası risk değerlendirme otoriteleri tarafından insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmiş olan ve Ek-1’de maksimum limit belirlenmemiş gıdalar veya Ek-1’de yer almayan bulaşanlar için bu riskin kaynağının belirlenmesi, önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması çalışmalarını yapar ve gerekli düzeltici tedbirleri alır. Ayrıca ; yürüttükleri çalışmalara ait kayıtları ve çalışmanın etkinliğini gösteren raporu tutarlar. Bakanlığın talep etmesi halinde bu dokümanları Bakanlıkla paylaşırlar. Bakanlık, gerekli hallerde daha ileri tedbirlerin alınmasını sağlar.

Uyum zorunluluğu:

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe, 31.12.2023 tarihine kadar uyum zorunludur. 05.11.2023 ten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri yönetmeliğe uyum sağlayan kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri ile birlikte 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uymak zorundadır.

31.12.2023 ten önce piyasaya arz edilen ürünler 31.12.2024 e kadar piyasada bulunabilir.

Ancak Ek-1’de tarih belirlenmiş maksimum limitler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Tek tarih belirlenmiş olanlarda; belirlenen tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve varsa bir önceki maksimum limite, yoksa 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine ve bulaşanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uygun olan gıdalar belirlenen tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.

b) İki tarih belirlenmiş olanlarda ilk tarih için (a) bendi hükümleri uygulanır, ikinci tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve ilk tarih için belirlenmiş maksimum limitlere uygun olan gıdalar ikinci tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.

İlgili yönetmelik ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231105-1.htm


Yaklaşan Etkinlikler

TGK Bulaşanlar Yönetmeliği

 

5 Kasım 2023 tarihli ve 32360 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak güncellenmiştir.

Gıdalarda bulunabilen belirli bulaşanların maksimum limitlerini ve bulaşanlar açısından riskin kaynağının belirlenmesi, önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması için gıda işletmecisinin sorumluluklarını belirlemek amacıyla yayınlanan yönetmelik; gıdalarda bulunabilen mikotoksinleri, bitki toksinlerini, metaller ve diğer elementleri, halojenli kalıcı organik kirleticileri, işleme bulaşanlarını ve diğer bulaşanları kapsar.

Gıdaya kasten ilave edilmeyen ancak, gıdanın birincil üretim aşaması dâhil üretimi, imalatı, işlenmesi, hazırlanması, işleme tâbi tutulması, ambalajlanması, paketlenmesi, nakliyesi veya muhafazası ya da çevresel bulaşma sonucu gıdada bulunabilen, hayvan tüyü, böcek parçası gibi yabancı maddeler hariç olmak üzere her tür madde olarak ifade edilen bulaşanlar için; yürürlükten kaldırılan yönetmelikte bulunan maksimum limitler yeniden değerlendirilmiş, yeni eklenenler bulaşanlar için ise ilk defa maksimum limit belirlenmiştir.

Önemli notlar:

Tahıl üretimi ve işlemenin entegre olduğu sistemlerde; gelen tüm partilerin temizlenmesi, ayıklanması ve işlenmesinin aynı işletmede olması durumunda, işlenmemiş tahıllar için maksimum limitler, üretim zincirindeki birinci aşama işlemeden önceki aşamada uygulanır.

Ek-1’de tarih belirlenmiş maksimum limitler, belirlenen tarihten itibaren ilgili gıdalar için geçerli olan maksimum limit olup varsa önceki maksimum limitler geçersiz hale gelir. Gıda işletmecisi tarafından piyasaya arz tarihi ile ilgili geçerli belge sunulmaması halinde resmi kontrol tarihinde geçerli olan maksimum limit uygulanır.

Son tüketici için piyasaya arz edilmeden veya gıda bileşeni olarak kullanılmadan önce ayıklama veya diğer fiziksel işlemlere tabi tutulacak gıdalarla ilgili olarak Ek-1’de bir bulaşan için maksimum limit belirlenmiş olması durumunda bu limitlere uygun olan gıdalar;

 • Son tüketici için piyasaya arz edilmemesi veya gıda bileşeni olarak kullanılmaması, kullanım amacını gösteren ve aşağıda tırnak içinde yer alan ifadeyi içerecek şekilde açıkça etiketlenmesi ve bu ifadeyle birlikte sevkiyat/parti tanımlama kodunun her bir ambalajın etiketinde ve bunlara eşlik eden orijinal dokümanın üzerinde silinmeyecek şekilde yer alması şartıyla piyasaya arz edilebilir.

“Son tüketici için piyasaya arz edilmeden veya gıda bileşeni olarak kullanılmadan önce [bulaşanın adı] miktarını azaltmak amacıyla ayıklama veya diğer fiziksel işlemlere tabi tutulması gereken ürün” 

Ek-1 e yeni eklenen bulaşanlar aşağıda belirtilmiştir:

 • Mikotoksinler altında: Ergot sklerotları ve ergot alkaloidleri eklenmiştir.
 • Bitki toksinleri başlığı eklenmiş ve altında: Mevcutta kendisi bir başlık olan Erusik asit (yağda bağlı erusik asit dahil) bulaşanının yanısıra Tropan alkaloidler, Hidrosiyanik asit (siyanojenik glikozitlerde bağlı hidrosiyanik asit dahil), Pirolizidin alkaloidleri,  Afyon (opium) alkaloidleri,  Delta-9-tetrahidrokannabinol (Δ9-THC) eşdeğerleri eklenmiştir.
 • Metaller ve Diğer Elementler altında: Arsenik bulaşanı eklenmiştir.
 • Halojenli Kalıcı Organik Kirleticiler Başlığı oluşturulmuş altında: Mevcutta kendisi bir başlık olan  Dioksinler ve PCB bulaşanının yanı sıra Perfloraalkil bileşenleri eklenmiştir.
 • İşleme Bulaşanları başlığı oluşturulmuş altında ise: Mevcutta kendisi bir başlık olan Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) ve 3-monokloropropan-1,2-diol (3-MCPD) bulaşanlarının yanısıra  3-monokloropropandiol (3-MCPD) ve 3-MCPD yağ asidi esterleri toplamı (3-MCPD olarak ifade edilir) ile Glisidil yağ asidi esterleri (glisidol olarak ifade edilir) eklenmiştir.
 • Diğer bulaşanlar başlığı oluşturulmuş ve altında: Mevcutta kendisi bir başlık olan Melamin bulaşanın yanısıra Nitrat ve Perklorat eklenmiştir.

Ayrıca bulaşanların altında birçok yeni ürün için maksimum limitler belirtilmiştir.

Gıda işletmecilerinin sorumlulukları:

Gıda işletmecileri; Ek-1’de maksimum limit belirlenen gıdaların yanı sıra ulusal ve uluslararası risk değerlendirme otoriteleri tarafından insan sağlığı açısından risk oluşturabileceği değerlendirilmiş olan ve Ek-1’de maksimum limit belirlenmemiş gıdalar veya Ek-1’de yer almayan bulaşanlar için bu riskin kaynağının belirlenmesi, önlenmesi, azaltılması veya ortadan kaldırılması çalışmalarını yapar ve gerekli düzeltici tedbirleri alır. Ayrıca ; yürüttükleri çalışmalara ait kayıtları ve çalışmanın etkinliğini gösteren raporu tutarlar. Bakanlığın talep etmesi halinde bu dokümanları Bakanlıkla paylaşırlar. Bakanlık, gerekli hallerde daha ileri tedbirlerin alınmasını sağlar.

Uyum zorunluluğu:

Yayımı tarihinde yürürlüğe giren yönetmeliğe, 31.12.2023 tarihine kadar uyum zorunludur. 05.11.2023 ten önce faaliyet gösteren gıda işletmecileri yönetmeliğe uyum sağlayan kadar yürürlükten kaldırılan yönetmelik hükümleri ile birlikte 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uymak zorundadır.

31.12.2023 ten önce piyasaya arz edilen ürünler 31.12.2024 e kadar piyasada bulunabilir.

Ancak Ek-1’de tarih belirlenmiş maksimum limitler için aşağıdaki hükümler uygulanır:

a) Tek tarih belirlenmiş olanlarda; belirlenen tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve varsa bir önceki maksimum limite, yoksa 14 üncü madde ile yürürlükten kaldırılan Yönetmelik hükümlerine ve bulaşanlar ile ilgili olarak 5996 sayılı Kanun kapsamında yapılan Bakanlık uygulamalarına uygun olan gıdalar belirlenen tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.

b) İki tarih belirlenmiş olanlarda ilk tarih için (a) bendi hükümleri uygulanır, ikinci tarihten önce piyasaya arz edilmiş ve ilk tarih için belirlenmiş maksimum limitlere uygun olan gıdalar ikinci tarihten itibaren bir yıl sonraki tarihe kadar piyasada bulunabilir.

İlgili yönetmelik ve eklerine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/11/20231105-1.htmSinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu