Bir adım ileri taşıyan, daha iyi yorumlamamızı ve bütünü anlatmamızı sağlayan kelimeleer ile anlamları.

Sözlük Ekranı

 • GFSI onaylı belgelere sahip işletmeler hammadde ve ambalaj malzemesi tedarikçilerinin de GFSI onaylı denetim geçirmiş olmasını ya da bu  standart şartlarına uyumlu bir tedarikçi denetimi organize edilmesini zorunlu tutar.
 • Eğitim süreklilik ve modern bir yaklaşım gerektiren kırılgan bir hizmettir. Bilginin sunumu kadar katılımcının eğitim sonu yaşadığı deneyim de eğitimin başarısında etkendir. 
 • Duyusal Analiz Bilimi, gıdaların üretimi, işlenmesi ve pazarlanmasında Gıda Bilimi içerisinde büyüyen çok önemli bir alandır. Duyusal analiz verilerinin ayrıca doğru bir şekilde değerlendirilmesi için önemli oranda istatistiksel analiz bilgisi de gerekmektedir.
 • Tüketici beklenti ve taleplerini doğru okumak tüm sektörlerde kritik bir önem taşıyor. Rekabetin her geçen gün kızıştığı ticaret dünyasında, “tüketici ne istiyor?” sorusuna en doğru cevapları, profesyonellerin hazırladığı duyusal analizler ve tüketici araştırma testleri veriyor. 
 • Gıda katkı maddeleri, gıda aroma vericiler ve gıda enzimleri; Gıda Geliştirici Ajanlar olarak bilinmektedir.Bu üç gıda bileşen grubu, European Commission -Sağlık ve Gıda Güvenliği Genel Müdürlüğü Komisyonu (#DGSANTE- DG for Health and Food Safety) tarafından Gıda Geliştirici Ajanlar olarak adlandırılıyor.Gıda geliştirici ajanlar gıdaların üretiminde belirli miktarlarda veya teknolojinin gerektiği miktarlarda kullanılabilmektedir.
 • Takviye edici gıdalar, beslenme eksikliklerini düzeltmeyi, belirli besinlerin yeterli alımını sürdürmeyi veya fizyolojik işlevleri desteklemeyi amaçlar . Bunlar tıbbi ürünler değildir ve bu nedenle farmakolojik, immünolojik veya metabolik bir etki gösteremezler. Bu nedenle kullanımları, insanlarda hastalıkları tedavi etmek veya önlemek veya fizyolojik fonksiyonları değiştirmek için tasarlanmamıştır. 
 • Temel beslenme gereksinimlerini karşılamaya ek olarak, çeşitli hastalıklardan korunmada ve sağlığın iyileşmesi yönünde rol alan, çeşitli biyoaktif bileşenler içeren gıdalar olarak tanımlanabilir.
 • İş Sürekliliği Yönetim sistemi kurumların, herhangi bir deprem, sel, yıldırım düşmesi, sunucu çökmesi, kritik personelin işten ayrılması, ekonomik kriz vb. Her tür durumda kritik ürün, servis ve faaliyetlerini çok az zayiatla geçirmesini, kriz anına hazır olmasını sağlar.
 • 8D metodu problem çözme tekniklerinden biridir. 1980 ‘li yıllarda Amerikan Ordusunda kullanılan bir yöntemdir. Günümüze tedarikçi yönetiminde problem çözme ve kök neden analizi için kullanılan tekniklerden biri olarak ulaşmıştır.
 • Gıda tedarik zinciri boyunca hammadde, katkı maddeleri veya yardımcı üretim malzemelerinde, toplum sağlığı üzerinde olumsuz etkisi olmayan, ürünün ticari değerini attırmak veya üretim maliyetini azaltmak suretiyle ekonomik çıkar sağlama motivasyonu ile güdülenmiş, taahhüt edilen nitelikle aykırılık oluşturan şekilde -hatalı etiketleme dahil- kasıtlı olarak gıda ürünü içeriğinde yapılan ekleme veya çıkarma hamlelerdir.
 • Müşteri memnuniyetini önemseyen, pazarda yerini sağlamlaştırmak isteyen, müşteri şikayetlerini iyileştirme için fırsata dönüştürmek isteyen, müşteri beklentilerinin ötesinde ürün ve hizmet sunmak isteyen tüm kamu ve özel kuruluşların ve her ölçekteki kuruluşun uygulayabileceği bir sistemdir.
 • Ürünlerin geliştirilmesi, üretimi ve kontrolünde kullanılan temel işlemlerin ve makinelerin  sistematik olarak gözden geçirilmesi, önerilen üretim ve kontrol yöntemleri  kullanıldığında tekrarlanabilir sonuçlar alınacağından ve istenen kalitenin sağlanacağından emin olunması için yapılan işlemdir. Kısaca “doğru uygulamaların doğru yöntemle yapılacağına” dair kanıt toplamaktır.
 • GFSI’da Gıda Güvenliği Kültürü “Bir organizasyonun bütününde ve ötesinde, gıda güvenliğine yönelik zihniyet ve davranışları etkileyen ortak değerler, inançlar ve normlar” olarak tanımlanmıştır. Hayatımıza GFSI ve BRCGS  ile birlikte dahil olan gıda güvenliği kültürü işletmede olmadığınızda işlerin nasıl yürüdüğünü gösteren önemli bir konudur. Çalışanlar, belirlenmiş gıda güvenliği politika ve prosedürlerini izlemekten sorumlu tutulduklarında, hiç kimseyi izlemese bile, doğru şeyi yapma olasılığı daha yüksektir. Bu genel tanımın sonrasında belirtmek isteriz söz konusu sistem, Gıda Güvenliği Kültürü danışmanlık desteği ile daha hızlı ve kolay çalışanlarınızın sisteme adapte olasını sağlar.
 • Tüketicilerin satın alma kararları fiyata ilave olarak, gıda ürününün duyusal özellikleri, güvenliği, kalitesine bağlıdır. Tüketicilerin ürün deneyimi yaşadıkları ve ürünle ilgili kararları verdikleri anlar MOT “moment of truth” karar anları olarak geçmektedir. Kader anı bir deneyimdir
 • Duyusal analiz, tüketicilerin  beklentisini belirleme, başarılı ve ekonomik ürünler arayışı, rekabet avantajı gibi üretici ihtiyaçları ile her geçen gün önemi artan bir analiz yönetimidir.
 • TAPA TSR Sertifikası, riskleri yönetmek ve kayıpları önlemeyi optimize etmek için kendi şirket içi tedarik zinciri güvenlik programlarının bir parçası olarak üye şirketleri tarafından kullanılan bir dizi endüstri standardı, eğitim, olay istihbaratı, rota planlama ve ağ oluşturma araçları ve fırsatları sunmaktadır
 • Temiz etiket uygulamasının nesnel ya da yasal bir tanımı bulunmamaktadır. Uygulama “temiz etiket” diye adlandırılsa da kastedilen gerçekte “temiz gıda” dır. Çünkü etiketin işlevi, ürün içeriğini açık ve anlaşılır bir şekilde yansıtmasıdır.
 • Bağlam, kuruluşun stratejik hedeflerini yerine getirmek için, tanımlanmış proseslere olan etkileri adapte edebilmek ve faaliyetlere net bir şekilde odaklanmak amacıyla, ilgili yönetim sisteminin ( ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 45001 vb) performansını etkileyen firma içi ve firma dışı olarak ikiye ayırabileceğimiz husularla ilgili analiz yapar
 • Kritik bir limite sahip, insan sağlığı üzerinde doğrudan kötü sonuçlar doğurabilecek gıda güvenliği tehlikesinin (fiziksel, kimyasal, mikrobiyolojik veya radyolojik), yok edildiği, kabul edilebilir seviyeye indirildiği veya tamamen reddedildiği, üretim prosesinde üretim teknolojisi nedeniyle zorunlu olarak bulunan veya belirlenen tehlike için özel olarak tasarlanmış işlem basamağı.
 • ISO tarafından gıda zinciri boyunca hijyenik bir ortam sağlamak için gerekli temel koşullar ve faaliyetler olarak tanımlanır.  Bunlar, güvenli son ürünlerin üretimi ve taşınması ve insan tüketimi için güvenli gıda için uygundur. OGP’ler genellikle süreç için geneldir ve sürecin belirli bir adımına odaklanmamıştır.
 • Bir kontrol kavramı olarak, ISO tarafından gıda güvenliği yönetim standardı ISO 22000 ; gıda güvenliği tehlikeleri ve / veya kontaminasyonun ortaya çıkma olasılığını kontrol etmek için tehlike analizi tarafından gerekli görülen bir kontrol önlemi olarak tanımlandı.
 • Firma tarafından tehlike olarak belirlenmiş, ürünün doğal bir parçası olmayan, dışarıdan gelebilecek metal madde bulaşılarını tespit etmek amacıyla tanımlanmış limitleri olan, tüm ürünlerin içerisinden geçirilerek %100 kontrol yapılabilen ve Codex karar ağacından belirtilen “proses spesifik bir tehlikenin bertarafı için özel olarak mı tasarlanmış”  sorusuna karşılık gelen bir işlem adımıdır. Bu çerçevede metal dedektör KKN olarak tanımlanır
 • Yabancı madde sorunu, Tüketici Şikayetlerinin ana kaynağıdır. Bu, Gıda İşletmesi için güven kaybettirebilecek gerçek bir Gıda Güvenliği sorunudur.Her tür yabancı madde, bir gıda ürününde fiziksel bir tehlike oluşturabilir. Bunlar kemikler gibi ürün bileşenlerinden, metal talaşı, ekipman parçaları  veya ambalaj malzemelerinden gelen cam parçalarına kadar değişir. Bir ürünün fiziksel tehlikelerden korunmasını sağlamak, genellikle Kritik Kontrol Noktalarına ek olarak üretim süreci boyunca birçok adımla tamamlanır.
 • Gıda ambalajlarından gıda maddesine koku geçişini analiz etmek amacıyla kullanılan test metotlarıdır.
 • Türk Gıda Kodeksi Etiketleme ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliğin   “Beslenme Bildirimi” başlıklı bölümü gereği hazır ambalajlı gıdaların etiketinde gıdanın 100 g veya 100 ml’sinde enerji değeri ile birlikte besin öğelerinin miktarının da yer alması zorunludur. Bu bildirime ilave olarak porsiyon veya tüketim birimi üzerinden de beslenme bildirimi yapılabilir.
 • İnsanların probleme neyin sebep olduğu sorusunu cevaplamasına yardımcı olan popüler ve sık kullanılan bir tekniktir. Sorunun asıl nedenini bulmak için, ilgili araçlarla birlikte belirli bir adımları kullanarak sorunun kaynağını belirlemeyi amaçlar.
 • Riski değerlendirme tekniklerinin seçilmesi ve uygulanması konusunda rehberlik eder.Tüm işletmeler, gelişen teknolojiye rağmen sürekli olarak yeni tehditlerle karşı karşıyadır. ISO, işletmelerin krizlere verimli bir şekilde hazırlanması için risk yönetimi standartları geliştirdi. 
 • Takım olmanın ana prensiplerinden biri birlikte karar vermeyi istemek ve öğrenmektir. Takım içinde faydaya odaklanmanın sağlanabilmesi için duygu deneyimi yaratabilmek  kritik bir uygulama ve çalışma modelidir. Mavi yaka personel eğitimleri gıda güvenliği ve operasyonu etkileyen süreçlerden dolayı firma bazında tasarlanmalıdır.
 • Advanced HACCP,  özellikle validasyon (geçerli kılma) ve verifikasyon (doğrulama) prensiplerine odaklanan standart HACCP yaklaşımı üzerine kuruludur.
 • ISO 31000 Risk Yönetimi; tüm süreçlerde, organizasyonun risk bazlı karar alma disiplinini geliştirecek prensip ve esasları detaylı anlatan sistematik bir anlayış sunmaktadır. Tüm şirket ve organizasyonlarda cinsi, büyüklüğü, faaliyeti ve bulunduğu mekanlardan bağımsız olarak uygulanabilen ortak bir çözüm sunan standart, risklerin sebep olacağı negatif sonuçlar yanında fırsatları tayin etmek konusunda da yardımcı olmayı hedeflemektedir.
 • İngilizce değişkenlik (volatility), belirsizlik (uncertainty), karmaşıklık (complexity) ve muğlaklık (ambiguity) kelimelerinin baş harflerinden oluşan bir terminoloji hakim son zamanlarda hayatımıza, VUCA. Böylesi bir dünyada büyümeye, var olmaya çalışmak tüm şirketlerin kuşkusuz en önemli savaşı. Tüm bu kaos, içerisinde oldukça farklı sayı ve büyüklükte riskleri de barındırıyor. Risk olmayan bir iş hayatından söz etmek mümkün değil elbet.  Ancak riskleri ve fırsatları belirleyip bunlara uygun faaliyetler geliştirip uygulayan şirketlerin kalabalıktan sıyrılarak öne geçtikleri de bilinen bir gerçek.
 • Gıda alerjisi, diyet proteinlerine karşı aşırı bir bağışıklık tepkisi (aşırı duyarlılık) olarak tanımlanır. Gıda alerjileri, bir gıda proteinine yanlışlıkla maruz kalmanın insan vücudu tarafından zararlı olduğu tespit edildiğinde gelişir.  Gıda alerjileri sıklıkla yaşamın erken döneminde immün tolerans gelişiminin kritik dönemine denk gelen ve tipik olarak immünolojik olgunlaşmamışlık döneminde görülür. Genetik faktörler, yaş, bağırsak florası, atopi öyküsü, egzersiz gibi ana faktörler, proteinin yapısı ve dozu (eşik değeri) gibi dış faktörler potansiyel allerjik reaksiyonu etkilemektedir. Proteinin alerjenik kapasitesi, gıda işleme yöntemleri ile değiştirilebilir.  
 • SO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda endüstrisi için hazırlanmış, gıda güvenliği risklerinin ön koşul programları ve HACCP’i temel alan uluslararası bir standarttır.
 • Fabrikadaki potansiyel patojen kaynakları, indikatör mikroorganizmalar ve çevresel kontroller. Swap alım noktalarının, alım sıklıklarının, alım zamanının ve metodunun belirlenmesi.
 • Duyusal analiz yapmak amacıyla, gıdaların farklı duyusal özelliklerinin objektif olarak değerlendirilmesi için eğitimli bir panelistlerin kullanılması gereklidir.
 • Sistematik biçimde bir ekip tarafından ele alınmasını, problemin kök sebebinin doğru olarak tespit edilmesini ve efektif düzeltici faaliyetlerin alınmasını sağlar.
 • Hammaddeden başlayarak üretim, işleme ,depolama, hazırlama ve tüketim aşamalarında ,insan sağlığına zarar verebilecek etkilerin ortadan kaldırılmasıdir.
 • Probleme 5 kez neden sorusunu sorarak, problemin kök nedenini bulmamıza yarayan bir problem çözme tekniğidir.
 • Bir problemin olası tüm sebeplerini ve aralarındaki ilişkiyi net bir şekilde belirlemek için kullanılır.
 • Kramer çemberi, Aaron Kramer tarafından 1973 yılında önerilen, gıdaların duyusal niteliklerinin grafiksel bir gösterimidir. Daire, gıda algısında yer alan üç ana duyuya karşılık gelen üç bölgeye ayrılmıştır: görünüm, lezzet ve doku. Her bölge ayrıca renk, şekil, boyut, aroma, tat, ağız hissi gibi çeşitli duyusal niteliklere ayrılmıştır. Daire aynı zamanda farklı duyusal nitelikler ve bölgeler arasındaki etkileşimleri ve etkileri de gösterir.
 • Gıda güvenliği planının önemli bir parçası olan proses validasyonu, gıda ürünlerinin güvenli bir şekilde nasıl üretileceğine ilişkin bilgi toplama ve bu bilgiyi gıda üretim prosedürlerine uygulama sürecidir 
 • Yakından Bakın
  Teklif İsteyin
  Bilgi İsteyin
  circles2