Gıdanın Resmi Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedürü 


Tarım ve Orman Bakanlığı Kaysis sisteminde güncellenerek yayımlanmıştır.  İlgili prosedür; Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmeliğin Ek-1 (B) “Kontrol metotları ve teknikleri, sonuçların yorumlanması ve takip eden kararlar” konulu prosedürünü kapsar.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu kapsamında gıda işletmelerinin resmi kontrollerinde uyulması gereken kuralları, şeffaflık uygulaması ve idari yaptırımların uygulanmasında izlenecek yol ve yöntemleri belirlemek amacıyla yayımlanan prosedürde ; genel hükümler, resmi kontroller, kontrol görevlisinin sorumlulukları, denetim, idari yaptırımlar ve ihtiyati tedbirler hakkında detaylı açıklamalar yapılmış ve özellikle idari yaptırım kısmı bir önceki prosedürde yer alan bilgilere göre çok geniş bir şekilde açıklanmıştır. 

İdari yaptırımlar başlığı 11 madde olarak ele alınmış olup, bu maddeler : 

  •   Genel uygulama
  •   Mülkiyetin kamuya geçirilmesi   
  •   Faaliyeti durdurmaya yönelik uygulamalar   
  •   Toplatılma idari yaptırımı   
  •   İdari para cezaları  
  •   İdari para cezalarının tahsili   
  •   İdari yaptırım kararlarına itiraz
  •   Ürünlere el konulması yaptırımı  
  •   Bakanlık gözetiminde imha etme veya ettirme yaptırımı  
  •   Onayın geçici olarak askıya alınması/onay iptali /kayıt iptali yaptırımı   

  Gıda sektörü faaliyetinden men adli yaptırımı 
 
Her bir başlık detaylı bir şekilde açıklanmış olup, özellikle idari para cezalarının tutarı belirlenirken önem teşkil eden "uygunsuzluğun tekrarı" durumu detaylı bir şekilde açıklanmıştır. Ve yine taklit/tağşiş tespit edilmesinde uygulanacak cezaların tutarlarına ilişkinde bilgilendirme tablo şeklinde eklenmiştir. 

Risk esasına göre, uygun sıklıkta ve prosedüre uygun olarak gerçekleştirilecek denetimlerde , denetlenen taraf olan gıda işletmecilerinin  Gıdanın Resmi Kontrolü ve İdari Yaptırımlar Prosedürünün tamamını aşağıdaki linkten okumalarını tavsiye ederiz. 

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Goster/24722?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Paylaş:
circles2