Gıda Etiketlerinde Raf Ömrü Bilgisinin Belirlenmesi
28 Ağustos 2023
Gıda Etiketleme ve İhracat Süreçleri
1 Eylül 2023

Gıda ve Yem Sektöründe İdari Yaptırımlar

5996 Sayılı Kanun kapsamında

30 Ağustos 2023

5996 Sayılı Kanun kapsamında

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 40. maddesinde gıda ve yeme ilişkin idari yaptırımlar açıklanmıştır. 5996 sayılı Kanun, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu adı altında 11.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

5996 sayılı Kanunun amacı, 1’nci maddesinde; gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamak şeklinde ifade edilmiştir. Kanunun 2’nci maddesinde; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsadığı, kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdaları kapsamadığı belirtilmiştir.

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin zarar görmesinin önlenmesi için gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin yıllık program çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmektedir. Resmi kontroller, Bakanlık ve İl yıllık numune alma programlarının yanı sıra şüphe, şikâyet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında Alo 174 Gıda Hattı’ndan sonra Whatsapp Gıda İhbar Hattı (0 501 174 0 174) tüketicilerimizin ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin olarak 7/24 hizmet vermeye başlamıştır. Resmi kontrollerin sıklığı İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlemesi Prosedürü çerçevesinde belirlenmekte olup herhangi bir risk durumunda bu sıklık artmaktadır.

Resmi Kontrol Verileri

2022 yılına ait gıda işletmelerinin faaliyet alanına göre yurt içi gıda resmi kontrol verileri tabloda yer almaktadır. 2022 yılı kontrol görevlisi sayısı yaklaşık 7.500’dür. 2022 yılında yapılan resmi kontrol sayısı yaklaşık 1.350.000’dir.

2022 yılında iller arasında yapılan çapraz denetimlerde, gıda işletmelerine diğer illerin gıda kontrol görevlileri tarafından resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde gıda işletmelerine yönelik toplam 3.251 çapraz denetim gerçekleştirilmiştir.

Gıda Resmi Denetim Sayıları 

Sonuç olarak 2022 yılında yurt içinde yapılan resmi kontrollerde 18.413 adet idari para cezası uygulanmıştır.

İdari yaptırımlara ilişkin olarak 5996 sayılı kanuna göre hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı web sayfasında ilan edilmiş prosedürün 8.maddesine göre idari yaptırımlar için genel uygulama kısaca şu şekildedir:

-5996 sayılı Kanun’un 42-(2)’ nci maddesine göre idarî yaptırımları uygulamaya il müdürü yetkilidir. İl müdürü, bu yetkisini ilçe müdürlerine yazılı olarak devredebilir. Ancak, resmî kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idarî para cezaları hariç olmak üzere diğer idarî yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetkilidir.

-Resmi kontrol sonucu işletmenin mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi halinde idari yaptırım kararı en az 2 (iki) suret düzenlenir.

-İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, fiilin işlendiği yer ve zaman bilgileri, idari yaptırım kararında idari yaptırımın nedeni bölümünde açıkça yazılır.

– İdari yaptırım kararı, işletmeye adresine ulaşılamayan idari yaptırım kararı ise Tebligat Kanunu ve Yönetmeliğine göre tebliğ edilir. Karara fiilin işlendiğini ispata yarayacak belgelerin onaylı suretleri de eklenir.

-İdarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde işletmeci tarafından Sulh Ceza Hakimliğine (Değişik 09/10/2014-36870 sayılı yazı) itiraz edilebilir. 15 (on beş) gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine (Değişik 09/10/2014- 36870 sayılı yazı) itiraz edilmemesi halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

İdari Para Cezaları

5996 sayılı Kanunun 5’nci kısmında 21’nci ve 28’nci maddeler arasında gıda ve yem konusu düzenlenmiş olup, anılan hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde verilecek olan idari para cezaları ise 40’ıncı madde de düzenlenmiştir. 

Buna göre kanunda en yüksek olarak belirlenmiş olan idari para cezalarının sebeplerini şöyle örnekleyebiliriz;

– Gıda kodeksine aykırı olarak; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilmesi, işleme tâbi tutulması ve piyasaya arz edilmesi halinde 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-d).

– Aykırılık sadece etiket bilgilerinden kaynaklanıyor ise 5.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-d).

– Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını göz önünde bulundurarak bazı maddelerin ve ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmalarını kısıtlayabileceği gibi yasaklayabileceği ya da kullanımını belirli esaslara bağlayabileceğinden Bakanlıkça belirlenen kısıtlama veya yasaklamalara aykırı hareket edenlere 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-e)

– Piyasaya arz edilecek gıda ve yemlerden onay alınması zorunlu olanlar Bakanlıkça belirlenir. Ürün sahibi, onay için Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. Bu ürünlerin, onay alınmadan üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenlere 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-ğ)

– Piyasaya arz edilecek gıda ve yem, izlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek veya Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmak zorundadır. Bu zorunluluğa aykırı hareket edenlere 2.000,00 TL idarî para cezası verilecek olup fiilin aynı üründe bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde 10.000,00 TL idari para cezası verilecektir. (m. 40/1-j).

– Gıda le ilgili özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın ve yemin şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, tasarlanma ve sergilenme şekli, her tür yazılı veya görsel basın aracılığı ile sunulan bilgi dâhil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklâmı ve sunumu tüketiciyi yanıltıcı şekilde yapılamaz. Aykırı hareket eden üretim yerlerine 10.000,00 TL idari para cezası verilecektir. Perakende iş yerlerine 1.000,00 TL idari para cezası verilecektir. (m. 40/1-k)

– Etiketteki beyan edilen bilgiler ile içeriğinin ve analitik değerlerinin uymaması hâlinde 5.000,00 TL idari para cezası verilecektir. (m. 40/1-k)

– Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamayacak olup, anılan hususlara aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. (m. 40/1-l)

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlerle alakalı olarak cezalara ilişkin madde değişikliği 5996 sayılı kanunda 28.10.2020 yılında yapılmıştır. Sonrasında 16.04.2021 tarihli ve 31456 sayılı resmi gazetede Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak ceza tutarlarının Bakanlık tarafından nasıl belirleneceği açıklanmıştır.

MEVZUAT BİLGİ SİTEMİ 

– Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca, özel tıbbî amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek olup, belirtilen ürünlerle ilgili hükümlere aykırı hareket eden işyerlerine 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-p).

Kanunda belirtilen tutarlar her sene yeniden değerleme oranının yayımlanması ile birlikte değişmektedir. 2023 yılında uygulanacak ceza tutarlarını kanunda belirtilen ceza tutarlarına göre tablodan karşılaştırma yaparak öğrenebilirsiniz.

Gıda denetim cezaları 2023

 


Yaklaşan Etkinlikler

5996 Sayılı Kanun kapsamında

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 40. maddesinde gıda ve yeme ilişkin idari yaptırımlar açıklanmıştır. 5996 sayılı Kanun, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu adı altında 11.06.2010 tarihinde kabul edilerek, 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanmıştır.

5996 sayılı Kanunun amacı, 1’nci maddesinde; gıda ve yem güvenilirliğini, halk sağlığı, bitki ve hayvan sağlığı ile hayvan ıslahı ve refahını, tüketici menfaatleri ile çevrenin korunması da dikkate alınarak korumak ve sağlamak şeklinde ifade edilmiştir. Kanunun 2’nci maddesinde; gıda, gıda ile temas eden madde ve malzeme ile yemlerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarını, bitki koruma ürünü ve veteriner tıbbî ürün kalıntıları ile diğer kalıntılar ve bulaşanların kontrollerini, salgın veya bulaşıcı hayvan hastalıkları, bitki ve bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalar ile mücadeleyi, çiftlik ve deney hayvanları ile ev ve süs hayvanlarının refahını, zootekni konularını, veteriner sağlık ve bitki koruma ürünlerini, veteriner ve bitki sağlığı hizmetlerini, canlı hayvan ve ürünlerin ülkeye giriş ve çıkış işlemlerini ve bu konulara ilişkin resmî kontrolleri ve yaptırımları kapsadığı, kişisel tüketim amaçlı birincil üretim ile kişisel tüketim amacıyla hazırlanan gıdaları kapsamadığı belirtilmiştir.

Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketicilerin zarar görmesinin önlenmesi için gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üreten ve piyasaya arz eden işletmelere yönelik resmi kontroller, risk esasına göre, ön bildirim gereken hâller dışında, önceden haber verilmeksizin yıllık program çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülmektedir. Resmi kontroller, Bakanlık ve İl yıllık numune alma programlarının yanı sıra şüphe, şikâyet, ihbar, Tarım ve Orman Bakanlığı İletişim Merkezi, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı kapsamında şikâyet edilen ürün ve firmalara yönelik olarak da gerçekleştirilmektedir. 2020 yılında Alo 174 Gıda Hattı’ndan sonra Whatsapp Gıda İhbar Hattı (0 501 174 0 174) tüketicilerimizin ihbar, şikayet, soru ve sorunlarına ilişkin olarak 7/24 hizmet vermeye başlamıştır. Resmi kontrollerin sıklığı İşletmelerin Riske Dayalı Denetim Sıklığının Belirlemesi Prosedürü çerçevesinde belirlenmekte olup herhangi bir risk durumunda bu sıklık artmaktadır.

Resmi Kontrol Verileri

2022 yılına ait gıda işletmelerinin faaliyet alanına göre yurt içi gıda resmi kontrol verileri tabloda yer almaktadır. 2022 yılı kontrol görevlisi sayısı yaklaşık 7.500’dür. 2022 yılında yapılan resmi kontrol sayısı yaklaşık 1.350.000’dir.

2022 yılında iller arasında yapılan çapraz denetimlerde, gıda işletmelerine diğer illerin gıda kontrol görevlileri tarafından resmi kontroller gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, 2022 yılı içerisinde gıda işletmelerine yönelik toplam 3.251 çapraz denetim gerçekleştirilmiştir.

Gıda Resmi Denetim Sayıları 

Sonuç olarak 2022 yılında yurt içinde yapılan resmi kontrollerde 18.413 adet idari para cezası uygulanmıştır.

İdari yaptırımlara ilişkin olarak 5996 sayılı kanuna göre hazırlanarak Tarım ve Orman Bakanlığı web sayfasında ilan edilmiş prosedürün 8.maddesine göre idari yaptırımlar için genel uygulama kısaca şu şekildedir:

-5996 sayılı Kanun’un 42-(2)’ nci maddesine göre idarî yaptırımları uygulamaya il müdürü yetkilidir. İl müdürü, bu yetkisini ilçe müdürlerine yazılı olarak devredebilir. Ancak, resmî kontroller sırasında, insan sağlığı, gıda güvenilirliği açısından tehlike oluşturması ve acil tedbirleri gerektirmesi durumunda, idarî para cezaları hariç olmak üzere diğer idarî yaptırımları uygulamaya kontrol görevlisi de yetkilidir.

-Resmi kontrol sonucu işletmenin mevzuata uygun olmadığının tespit edilmesi halinde idari yaptırım kararı en az 2 (iki) suret düzenlenir.

-İdari yaptırım kararı verilmesini gerektiren kabahat fiili, fiilin işlendiği yer ve zaman bilgileri, idari yaptırım kararında idari yaptırımın nedeni bölümünde açıkça yazılır.

– İdari yaptırım kararı, işletmeye adresine ulaşılamayan idari yaptırım kararı ise Tebligat Kanunu ve Yönetmeliğine göre tebliğ edilir. Karara fiilin işlendiğini ispata yarayacak belgelerin onaylı suretleri de eklenir.

-İdarî yaptırım kararlarına karşı, kararın tebliği veya tefhimi tarihinden en geç 15 (on beş) gün içerisinde işletmeci tarafından Sulh Ceza Hakimliğine (Değişik 09/10/2014-36870 sayılı yazı) itiraz edilebilir. 15 (on beş) gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine (Değişik 09/10/2014- 36870 sayılı yazı) itiraz edilmemesi halinde idari yaptırım kararı kesinleşir.

İdari Para Cezaları

5996 sayılı Kanunun 5’nci kısmında 21’nci ve 28’nci maddeler arasında gıda ve yem konusu düzenlenmiş olup, anılan hükümlere aykırı hareket edilmesi halinde verilecek olan idari para cezaları ise 40’ıncı madde de düzenlenmiştir. 

Buna göre kanunda en yüksek olarak belirlenmiş olan idari para cezalarının sebeplerini şöyle örnekleyebiliriz;

– Gıda kodeksine aykırı olarak; gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzeme üretilmesi, işleme tâbi tutulması ve piyasaya arz edilmesi halinde 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-d).

– Aykırılık sadece etiket bilgilerinden kaynaklanıyor ise 5.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-d).

– Tarım ve Orman Bakanlığı, insan sağlığını göz önünde bulundurarak bazı maddelerin ve ürünlerin, gıda olarak veya gıda üretiminde kullanılmalarını kısıtlayabileceği gibi yasaklayabileceği ya da kullanımını belirli esaslara bağlayabileceğinden Bakanlıkça belirlenen kısıtlama veya yasaklamalara aykırı hareket edenlere 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-e)

– Piyasaya arz edilecek gıda ve yemlerden onay alınması zorunlu olanlar Bakanlıkça belirlenir. Ürün sahibi, onay için Bakanlıkça talep edilen bilgi ve belgeleri sunmak zorundadır. Bu ürünlerin, onay alınmadan üretimi, ithalatı ve piyasaya arzı yasaktır. Bu yasağa aykırı hareket edenlere 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-ğ)

– Piyasaya arz edilecek gıda ve yem, izlenebilirliği sağlamak amacıyla, uygun şekilde etiketlenmek veya Bakanlıkça belirlenecek bilgi ve belgelerle uygun şekilde tanımlanmak zorundadır. Bu zorunluluğa aykırı hareket edenlere 2.000,00 TL idarî para cezası verilecek olup fiilin aynı üründe bir yıl içerisinde tekrarı hâlinde 10.000,00 TL idari para cezası verilecektir. (m. 40/1-j).

– Gıda le ilgili özel mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, gıdanın ve yemin şekli, görünümü, ambalajı, kullanılan ambalaj malzemesi, tasarlanma ve sergilenme şekli, her tür yazılı veya görsel basın aracılığı ile sunulan bilgi dâhil, etiketlenmesi, tanıtımı, reklâmı ve sunumu tüketiciyi yanıltıcı şekilde yapılamaz. Aykırı hareket eden üretim yerlerine 10.000,00 TL idari para cezası verilecektir. Perakende iş yerlerine 1.000,00 TL idari para cezası verilecektir. (m. 40/1-k)

– Etiketteki beyan edilen bilgiler ile içeriğinin ve analitik değerlerinin uymaması hâlinde 5.000,00 TL idari para cezası verilecektir. (m. 40/1-k)

– Gıda ve yemde taklit ve tağşiş yapılamayacak olup, anılan hususlara aykırı olarak taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlere el konulur. Ürünler masrafları sorumlusuna ait olmak üzere piyasadan toplatılır. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olmayan ürünler işletmecisi tarafından Bakanlık gözetiminde imha edilir veya ettirilir. Piyasaya arz amacı dışında değerlendirilmesi mümkün olan ürünlerin mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir. (m. 40/1-l)

Taklit veya tağşiş yapılan gıda veya yemlerle alakalı olarak cezalara ilişkin madde değişikliği 5996 sayılı kanunda 28.10.2020 yılında yapılmıştır. Sonrasında 16.04.2021 tarihli ve 31456 sayılı resmi gazetede Gıda ve Yemlerde Taklit ve Tağşiş Fiili ve İdari Para Cezalarının Hesaplanmasına Dair Yönetmelik yayınlanarak ceza tutarlarının Bakanlık tarafından nasıl belirleneceği açıklanmıştır.

MEVZUAT BİLGİ SİTEMİ 

– Takviye edici gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Tarım ve Orman Bakanlığınca, özel tıbbî amaçlı diyet gıdaların üretim, ithalat, ihracat ve kontrolüne ilişkin usul ve esaslar Sağlık Bakanlığınca belirlenecek olup, belirtilen ürünlerle ilgili hükümlere aykırı hareket eden işyerlerine 10.000,00 TL idarî para cezası verilecektir. (m. 40/1-p).

Kanunda belirtilen tutarlar her sene yeniden değerleme oranının yayımlanması ile birlikte değişmektedir. 2023 yılında uygulanacak ceza tutarlarını kanunda belirtilen ceza tutarlarına göre tablodan karşılaştırma yaparak öğrenebilirsiniz.

Gıda denetim cezaları 2023

 Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

    Bilgi Formu