Gıda ve Yem İşletmelerinde Çalıştırılması Zorunlu Meslek
6 Aralık 2019
Gıda ile Temas eden Plastik Malzemelere Düzenleme
25 Aralık 2019

Beyaz Et Ürünlerinde Duyusal Değerlendirme

 

19 Aralık 2019

Beyaz etin, lezzet özelliklerinin duyusal değerlendirilmesi eğitimli panelistlerle gerçekleştirilmektedir. Duyusal paneller, çalışmaya özgü olarak planlanmakta ve seçilen duyusal analiz metotlarına göre test sayısı ve panelist tecrübesi değişiklik göstermektedir.

Panelist seçiminde, temel tatların ayırt edilmesi, konsantrasyon farklarının algılanması gibi testler kullanılmaktadır (Franqueira de Toledo ve ark., 2005 ; Patsias ve ark., 2006 ; Sandercock ve ark., 2009). Panelistler seçildikten sonra, panelistlerin ayrıca analiz edilecek olan beyaz et ürünlerine ve uygulanacak duyusal analiz test metodları üzerinde de eğitilmesi gerekmektedir. Bu eğitimlerde  beyaz et ürünlerinin tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesi, bu terimlerinin açıklamalarının yapılması gerekir.   Duyusal analizde tanımlayıcı özellikler,  belirlenen skala üzerinde puanlandırma-derecelendirme çalışmalarını içermelidir (Kayaardi ve ark., 2005 ; Zhuang ve ark, 2009).

Seçilen panelistlerle hedef ürünler üzerinde gerçekleştirilecek olan bu eğitimler, panelistlerin daha önceki tecrübelerine ve ürün bilgilerine göre değişiklik göstermektedir. Duyusal analiz panelleri, panel lideri tarafından, önceki sonuçlarında değerlendirmesi dikkate alınarak  planlanır.

Tavuk Etinin Lezzet Faktörleri Üzerine Bilimsel Çalışmalar

Zhuang ve ark. (2009) 0-15 puanlı bir yoğunluk skalası kullanılarak, kuru hava ve daldırarak dondurma, dondurmadan depolama ve kas tiplerinin tavuğun lezzet özellikleri üzerindeki etkisini incelenmiştir. Panelistler tavuk etinin, tavuk, bulyon, ahır/ıslak tüyler, kanlı/serumlu/metalik, kartonumsu aromalıyla tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları olan 9 farklı lezzet özelliğini analiz etmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre, farklı soğutma yöntemlerinin ve spesifik kas yapısının tavuk etinin lezzet özellikleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığını (p<0.05) tespit etmiştir.

Vara-Ubol ve Bowers (2002) yaptıkları çalışmada sodyum tripolifosfatın (STF), sodyum klorür ile birlikte ve sodyum klorür kullanılmadan öğütülmüş hindi göğsünün oksidatif lezzet bileşeni özelliğini üzerindeki inhibe edici etkisini 0-15 skalası kullanarak incelemiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 4°C ‘de 2 gün depolama sonucunda, %1 oranında NaCl içeren hindi eti, NaCl içermeyen hindi etine göre daha yoğun etsi lezzete ve daha az bayatlamaya sahipken, duyusal lezzet derecelerine 4 gün sonra her iki ürünün de bayatlama ve etsi aroma lezzet özellikleri aynı özellik göstermiştir. Bunun yanında, %0.5 STF oranı %0.3 STF oranı ile kıyaslandığında, ürünün tadım sonrası metalik tadında çok az bir yükselme gözlemlenmiştir. Oksidatif aroma özelliğinde ve bayatlığında ise istatistiksel olarak algılanabilir bir düşüş olmuştur.

Balamatsia ve ark. (2007), 9 puanlı skala kullanarak  ortam havasında paketlenmiş, farklı koşullarda  modifiye atmosferde paketlenmiş  tavuk etlerinin koku ve lezzet bileşenlerini incelemiştir.  Sonuç olarak, ortam havasında paketlenmiş olan tavuğun depolama sırasında lezzet özellikleri açısından en az kabul edilebilir dereceye sahip olduğu bulunmuştur.

Patsias ve ark. (2006),  hava ve modifiye atmosfer koşullarında ambalajlanmış ön pişirme uygulaması yapılmış tavuklarda çalışmıştır. 9 puanlı skala kullanılarak koku ve lezzet özelliklerinin kabul edilebilirliği açısından duyusal analiz testleri gerçekleştirmiştir. 1 puanı “aşırı yabancı lezzet ve hiç beğenmeme” olarak tanımlanırken, 9 puan “hiç yabancı lezzet içermeyen ve çok beğenme” olarak belirlenmiştir. Ortam havasında ambalajlanmış tavuk, 12 gün depolama süresi boyunca modifiye atmosferle ambalajlanmış diğer tavuklara göre daha kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir.

Franqueira de Toledo ve ark. (2005) ise ışınlamanın ve dondurmanın tavuk etinin duyusal özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucunda genel olarak ışınlamanın tavuk etinin lezzet özelliklerini olumsuz olarak etkilediği,  dondurma işleminin ise lezzet özelliklerini iyileştirme eğilimi gösterdiğidir.

Bunun yanında, Jahan ve ark. (2005)’te organik tavukların, gezen tavukların ve mısırla beslenen tavukların göğüs etleri arasındaki duyusal analiz farklılıklarını, geleneksel profil ve serbest seçim profil metotları ile değerlendirmiştir. Bu çalışma sonucunda da,  organik tavuk etinin, gezen tavuğa göre kıyaslandığında,  daha az tereyağımsı ve tuzlu aromaya sahip olduğu, fakat daha yüksek yağımsı aroma değerini aldığını saptamıştır.

Tüketici Testleri

Tüketici tercih testleri  ortalama bir tüketicinin belirli bir gıda ürünü üzerindeki düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılan testlerdir. Bu testler, eğitimsiz panelistlerle gerçekleştirilebilen ve panelistlerin çeşitli demografik özelliklerden seçildiği testlerdir (Battula ve ark., 2008). Duyusal değerlendirme formları, eğitim veya deneyime ihtiyaç olmadığı için genellikle kolay anlaşılabilir sorulardan oluşmaktadır. Beş, sekiz ve dokuz noktalı hedonik ölçekler ile lezzet ve ürünlerin genel kabul edilebilirliği gibi spesifik kategorileri değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saha ve ark. (2009) yaptığı çalışmada 9-noktalı hedonik skala kullanarak tavuk etinin lezzet ve genel beğeni özelliklerini tüketici tercih testleriyle değerlendirmiş, çalışmasının sonucunda da marine edilmiş tavuk etinin marine edilmeyen tavuk etine göre lezzet karakteristiklerinin daha istenen düzeyde olduğu sonucuna varmıştır. Kim ve diğ. (2009) yaptığı çalışmada ise, 5-noktalı tüketici tercih testi gerçekleştirerek, sarımsak içeren yemle beslenen tavukların (optimum %4) geleneksel yemle beslenen tavukların etlerine göre daha istenen aromaya sahip olduğunu ve bunun da bu tavukların etlerindeki düşük TBARS ve yağ asidi oranına bağlı olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuç olarak, tavuk etinin duyusal analizini lezzet profili, kantitatif tanımlayıcı analiz ve diğer profil metotları gibi testlerle gerçekleştirmek bize koku, lezzet ve doku özelliklerinin değerlendirilmesi için,  çok önemli bilgiler sağlamaktadır. Tüketici tercih testleri, tavuk etinin üretim aşamasındaki tüm uygulamalarının tüketici beğenisi açısından değerlendirilmesi ve tüketiciden gelen bilgiler ışığında iyileştirilmesi konusunda en önemli desteği sağlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Özdal

KAYNAKLAR

 • Balamatsia , C.C., Patsias , A., Kontominas , M.G. & Savvaidis , I.N. (2007). Possible role of volatile amines as quality-indicating metabolites in modified atmosphere-packaged chicken fillets: Correlation with micro- biological and sensory attributes. Food Chemistry, 104 , 1622 – 1628 .
 • Battula , V., Schilling , M.W., Vizzier-Thaxton , Y., Behrends , J.M. , Williams , J.B. & Schmidt, T.B. (2008). The effects of low-atmosphere stunning and deboning time on broiler breast meat quality . Poultry Science, 87, 1202 – 1210 .
 • Franqueira de Toledo , T.C. , Canniatti-Brazaca , S.G. , Spoto , M.H.F. & Arthur , V. (2005). Sensory evaluation of chicken breast under gamma irradiation at commercial doses . Journal of Food Science , 70, 8 – 12 .
 • Jahan , K. , Paterson , A. & Piggott , J. (2005) Sensory quality in retailed organic, free range and corn-fed chicken breast . Food Research International, 38, 495 – 503 .
 • Kayaardi , S. , Kundakci , A. , Kayacier , A. & Gok , V. (2005). Sensory and chemical analysis of doner kebab made from turkey meat . Journal of Muscle Foods, 17, 165 – 173.

Yaklaşan Etkinlikler

Beyaz etin, lezzet özelliklerinin duyusal değerlendirilmesi eğitimli panelistlerle gerçekleştirilmektedir. Duyusal paneller, çalışmaya özgü olarak planlanmakta ve seçilen duyusal analiz metotlarına göre test sayısı ve panelist tecrübesi değişiklik göstermektedir.

Panelist seçiminde, temel tatların ayırt edilmesi, konsantrasyon farklarının algılanması gibi testler kullanılmaktadır (Franqueira de Toledo ve ark., 2005 ; Patsias ve ark., 2006 ; Sandercock ve ark., 2009). Panelistler seçildikten sonra, panelistlerin ayrıca analiz edilecek olan beyaz et ürünlerine ve uygulanacak duyusal analiz test metodları üzerinde de eğitilmesi gerekmektedir. Bu eğitimlerde  beyaz et ürünlerinin tanımlayıcı özelliklerinin incelenmesi, bu terimlerinin açıklamalarının yapılması gerekir.   Duyusal analizde tanımlayıcı özellikler,  belirlenen skala üzerinde puanlandırma-derecelendirme çalışmalarını içermelidir (Kayaardi ve ark., 2005 ; Zhuang ve ark, 2009).

Seçilen panelistlerle hedef ürünler üzerinde gerçekleştirilecek olan bu eğitimler, panelistlerin daha önceki tecrübelerine ve ürün bilgilerine göre değişiklik göstermektedir. Duyusal analiz panelleri, panel lideri tarafından, önceki sonuçlarında değerlendirmesi dikkate alınarak  planlanır.

Tavuk Etinin Lezzet Faktörleri Üzerine Bilimsel Çalışmalar

Zhuang ve ark. (2009) 0-15 puanlı bir yoğunluk skalası kullanılarak, kuru hava ve daldırarak dondurma, dondurmadan depolama ve kas tiplerinin tavuğun lezzet özellikleri üzerindeki etkisini incelenmiştir. Panelistler tavuk etinin, tavuk, bulyon, ahır/ıslak tüyler, kanlı/serumlu/metalik, kartonumsu aromalıyla tatlı, tuzlu, ekşi ve acı tatları olan 9 farklı lezzet özelliğini analiz etmiştir. Bu çalışmanın sonucuna göre, farklı soğutma yöntemlerinin ve spesifik kas yapısının tavuk etinin lezzet özellikleri üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yaratmadığını (p<0.05) tespit etmiştir.

Vara-Ubol ve Bowers (2002) yaptıkları çalışmada sodyum tripolifosfatın (STF), sodyum klorür ile birlikte ve sodyum klorür kullanılmadan öğütülmüş hindi göğsünün oksidatif lezzet bileşeni özelliğini üzerindeki inhibe edici etkisini 0-15 skalası kullanarak incelemiştir. Bu çalışmanın sonuçlarına göre, 4°C ‘de 2 gün depolama sonucunda, %1 oranında NaCl içeren hindi eti, NaCl içermeyen hindi etine göre daha yoğun etsi lezzete ve daha az bayatlamaya sahipken, duyusal lezzet derecelerine 4 gün sonra her iki ürünün de bayatlama ve etsi aroma lezzet özellikleri aynı özellik göstermiştir. Bunun yanında, %0.5 STF oranı %0.3 STF oranı ile kıyaslandığında, ürünün tadım sonrası metalik tadında çok az bir yükselme gözlemlenmiştir. Oksidatif aroma özelliğinde ve bayatlığında ise istatistiksel olarak algılanabilir bir düşüş olmuştur.

Balamatsia ve ark. (2007), 9 puanlı skala kullanarak  ortam havasında paketlenmiş, farklı koşullarda  modifiye atmosferde paketlenmiş  tavuk etlerinin koku ve lezzet bileşenlerini incelemiştir.  Sonuç olarak, ortam havasında paketlenmiş olan tavuğun depolama sırasında lezzet özellikleri açısından en az kabul edilebilir dereceye sahip olduğu bulunmuştur.

Patsias ve ark. (2006),  hava ve modifiye atmosfer koşullarında ambalajlanmış ön pişirme uygulaması yapılmış tavuklarda çalışmıştır. 9 puanlı skala kullanılarak koku ve lezzet özelliklerinin kabul edilebilirliği açısından duyusal analiz testleri gerçekleştirmiştir. 1 puanı “aşırı yabancı lezzet ve hiç beğenmeme” olarak tanımlanırken, 9 puan “hiç yabancı lezzet içermeyen ve çok beğenme” olarak belirlenmiştir. Ortam havasında ambalajlanmış tavuk, 12 gün depolama süresi boyunca modifiye atmosferle ambalajlanmış diğer tavuklara göre daha kabul edilebilir olarak değerlendirilmiştir.

Franqueira de Toledo ve ark. (2005) ise ışınlamanın ve dondurmanın tavuk etinin duyusal özellikleri üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Çalışmanın sonucunda genel olarak ışınlamanın tavuk etinin lezzet özelliklerini olumsuz olarak etkilediği,  dondurma işleminin ise lezzet özelliklerini iyileştirme eğilimi gösterdiğidir.

Bunun yanında, Jahan ve ark. (2005)’te organik tavukların, gezen tavukların ve mısırla beslenen tavukların göğüs etleri arasındaki duyusal analiz farklılıklarını, geleneksel profil ve serbest seçim profil metotları ile değerlendirmiştir. Bu çalışma sonucunda da,  organik tavuk etinin, gezen tavuğa göre kıyaslandığında,  daha az tereyağımsı ve tuzlu aromaya sahip olduğu, fakat daha yüksek yağımsı aroma değerini aldığını saptamıştır.

Tüketici Testleri

Tüketici tercih testleri  ortalama bir tüketicinin belirli bir gıda ürünü üzerindeki düşüncelerini belirlemek amacıyla yapılan testlerdir. Bu testler, eğitimsiz panelistlerle gerçekleştirilebilen ve panelistlerin çeşitli demografik özelliklerden seçildiği testlerdir (Battula ve ark., 2008). Duyusal değerlendirme formları, eğitim veya deneyime ihtiyaç olmadığı için genellikle kolay anlaşılabilir sorulardan oluşmaktadır. Beş, sekiz ve dokuz noktalı hedonik ölçekler ile lezzet ve ürünlerin genel kabul edilebilirliği gibi spesifik kategorileri değerlendirmek için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Saha ve ark. (2009) yaptığı çalışmada 9-noktalı hedonik skala kullanarak tavuk etinin lezzet ve genel beğeni özelliklerini tüketici tercih testleriyle değerlendirmiş, çalışmasının sonucunda da marine edilmiş tavuk etinin marine edilmeyen tavuk etine göre lezzet karakteristiklerinin daha istenen düzeyde olduğu sonucuna varmıştır. Kim ve diğ. (2009) yaptığı çalışmada ise, 5-noktalı tüketici tercih testi gerçekleştirerek, sarımsak içeren yemle beslenen tavukların (optimum %4) geleneksel yemle beslenen tavukların etlerine göre daha istenen aromaya sahip olduğunu ve bunun da bu tavukların etlerindeki düşük TBARS ve yağ asidi oranına bağlı olduğu sonucuna varmıştır.

Sonuç olarak, tavuk etinin duyusal analizini lezzet profili, kantitatif tanımlayıcı analiz ve diğer profil metotları gibi testlerle gerçekleştirmek bize koku, lezzet ve doku özelliklerinin değerlendirilmesi için,  çok önemli bilgiler sağlamaktadır. Tüketici tercih testleri, tavuk etinin üretim aşamasındaki tüm uygulamalarının tüketici beğenisi açısından değerlendirilmesi ve tüketiciden gelen bilgiler ışığında iyileştirilmesi konusunda en önemli desteği sağlamaktadır.

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Özdal

KAYNAKLAR

 • Balamatsia , C.C., Patsias , A., Kontominas , M.G. & Savvaidis , I.N. (2007). Possible role of volatile amines as quality-indicating metabolites in modified atmosphere-packaged chicken fillets: Correlation with micro- biological and sensory attributes. Food Chemistry, 104 , 1622 – 1628 .
 • Battula , V., Schilling , M.W., Vizzier-Thaxton , Y., Behrends , J.M. , Williams , J.B. & Schmidt, T.B. (2008). The effects of low-atmosphere stunning and deboning time on broiler breast meat quality . Poultry Science, 87, 1202 – 1210 .
 • Franqueira de Toledo , T.C. , Canniatti-Brazaca , S.G. , Spoto , M.H.F. & Arthur , V. (2005). Sensory evaluation of chicken breast under gamma irradiation at commercial doses . Journal of Food Science , 70, 8 – 12 .
 • Jahan , K. , Paterson , A. & Piggott , J. (2005) Sensory quality in retailed organic, free range and corn-fed chicken breast . Food Research International, 38, 495 – 503 .
 • Kayaardi , S. , Kundakci , A. , Kayacier , A. & Gok , V. (2005). Sensory and chemical analysis of doner kebab made from turkey meat . Journal of Muscle Foods, 17, 165 – 173.


Sinem BAHÇEKAPILI
SATIŞ VE PAZARLAMA KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde satış ve pazarlama operasyonlarından sorumludur.

Endüstriyel kimyasallar, gıda ve deterjan endüstrisi için katkı maddeleri, laboratuar analizleri ve kurulum hizmetleri, denetim, danışmanlık, eğitim ve belgelendirme hizmetlerinin satışı, ekip yönetimi ve iş planı hazırlığı konularında 17 yılı orta ve üst düzey satış yöneticiliği olmak üzere gıda sektöründe toplam 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir.

KARMA GRUP öncesinde Merieux NutriSciences Türkiye Ülke Satış Direktörlüğü, Hypred Duraner bünyesinde Türkiye Satış Müdürlüğü ve Ecolab Temizleme Sistemlerinde Bölge Müdürlüğü görevlerinde bulunmuştur. Gıda sektöründeki B2B satış alanındaki kariyeri öncesinde 1996-1998 yılları arasında Migros Türk T.A.Ş. bünyesinde, kalite departmanı oluşumu ve laboratuvar kuruluşunda yer almıştır. Sinem Bahçekapılı Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur.

Gülce DURMAZ
ŞİRKET DİREKTÖRÜ

Şirketimizdeki tüm operasyonlardan sorumludur.

Gıda sektöründe üretim, kalite ve laboratuvar alanlarında 22 yıllık iş tecrübesine sahiptir. 17 yıl süre ile çalıştığı Kalite Sistem Laboratuvarları’nda Mikrobiyoloji Laboratuvarı Şefi olarak başladığı görevini Operasyon Direktörü olarak tamamlamıştır. Zeytin dostu Derneği, ONAOO-İtalya ve Instituto de la Grasa-İspanya’dan zeytinyağı tadım ve zeytinyağı duyusal analizleri eğitimleri alarak ve panelist seçimi testlerini geçerek 2008 yılından itibaren zeytinyağı tadım uzmanı olarak duyusal tadımlarında tadım uzmanı ve eğitmeni olarak görev almaktadır.ISO 17025 Laboratuvar akreditasyonu eğitim ve danışmanlığı vermektedir.1997-2001 yılları arasında Maret A.Ş’de üretim ve kalite mühendisi, ardından da Kalite Kontrol Yöneticisi görevlerini yürütmüş; laboratuvar, duyusal değerlendirme, ISO 9001 ile HACCP Kurulumu ve fabrika hijyeni çalışmalarında mühendis ve yönetici olarak görev almıştır. 1996-1997 yıllarında ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak görev alan Gülce Durmaz ODTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü mezunudur ve aynı bölümde Gıda Mikrobiyolojisi alanında Yüksek Lisansı’nı tamamlamıştır.

Didem ALTUNTAŞ
REGÜLASYON BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda, kozmetik ve ambalaj ürün gruplarında; mevzuat danışmanlığı ve tedarikçi denetimlerini yönetmektedir. Kodeks, resmi gazete ve ilgili mevzuat takibi ve yorumlama hizmetlerimiz. Yasal mevzuat ve şirket prosedürleri gereklerine göre denetim soru listelerinin oluşturulması ve denetim operasyonlarından sorumludur.

2002 yılında Trakya Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

16 yıl boyunca Carrefoursa, Arı Üretim ve gıda analiz laboratuvarı gibi çeşitli firmalarda Kalite, Hijyen ve Gıda Güvenliği konularında uzman/müdür olarak görev aldı.

Kalite Yönetim Sistemi ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde görev aldı.

İnci ELÇİM
İŞ GELİŞTİRME KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda ve ambalaj ürün gruplarında; sistem kurulum operasyonlarından sorumludur. Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food ,BRCGS PP , ISO 22000, IFS ,ISO 9001 ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir. İnci Elçim, Ege Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden 1993 yılında mezun olmuştur.

Gıda Sektöründe; 22 yıl içecek, 4 yıl dondurulmuş/ konserve ürünler, 2 yıl Zeytin & Zeytin yağı endüstrilerinde olmak üzere toplamda 28 yıllık tecrübeye sahiptir. Kalite, Arge, ISG, Üretim, Bakım, Yatırım süreçlerinde üst düzey yöneticilik yapmıştır. Çalışma hayatı boyunca Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetimi, Yeni Ürün Projeleri, Yeni hat ve fabrika yatırımları, Start Up süreçleri ve yeni organizasyonel yapılanma süreçlerinde yer almıştır. Profesyonel iş hayatı boyunca Dydo Drinco Türkiye, Yıldız Holding, Coca-Cola, Ant Gıda ve Kerevitaş Şirketlerinde çalıştı.

Kalite/Gıda Güvenliği Yönetim Sistemlerinin kurulması, işletilmesi ve sürdürülebilirliği, eğitim, denetim, proje yönetimi ve üretim verimliliği konularında deneyime sahiptir. Şirketin danışmanlık projelerinin yönetimini gerçekleştirmektedir.

Selda BAYRAKDAR
IFS AKADEMİ TÜRKİYE EĞİTİM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizin IFS International Food Standarts – Uluslarası Gıda Standardı kapsamındaki eğitim ve denetim projelerinden sorumludur.

20 yılı aşkın süredir, gıda sektöründe; BRC- IFS Baş Denetçisi olarak denetçi ve eğitmen kimliği ile hizmet vermektedir.Bu bakış açısıyla eğitimleri sektörün ihtiyaçları doğrultusunda planlamaktadır.

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur, aynı üniversitede Kalite Kontrol Bölümünde Yüksek Lisansını tamamlamıştır.

Cargill Fındık Fabrikasında başlayan üretim sektöründeki tecrübesini, Kalite Sistem Laboratuvarları, TÜV Rheinland ve Intertek Test Hizmetlerinde yönetici, denetçi ve eğitmen olarak devam ettirmiştir. BRC, IFS, FSSC Bilgilendirme ve Uygulama Eğitimleri yanında, mevcut standartların daha anlaşılır ve etkili kullanılmasına yönelik olarak şirketlere özel, spesifik konu bazlı eğitimler ve danışmanlık projelerinde yer almaktadır.

Hediye ÇADIRCI
GIDA DIŞI ÜRÜNLER BÖLÜM KOORDİNATÖRÜ

Şirketimizde gıda dışı ürün gruplarında; danışmanlık, denetim ve eğitim operasyonlarından sorumludur.

Özel sektörde, gıda dışı ürün gruplarında, üretim, ruhsatlandırma, ürün güvenliği ve kalite yönetimi departmanlarında uzun yıllar görev yapmıştır. Migros Türk T.A.Ş. Kalite Yönetim Departmanında, 8 yıl süre ile, Ürün Güvenliği Bölüm Sorumluluğu ve Özel Markalı Gıda Dışı Ürünlerin Sorumlu Yöneticiliği görevlerini sürdürmüştür.

Ege Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü 1986 yılı mezunudur.

Cem PUSAT
EĞİTMEN

Şirketimizde gıda, yem ve gıdaya eşdeğer ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır.

Kalite ve Gıda Güvenliği yönetim sistemleri, BRCGS Food, Gıda Güvenliği Kültürü, ISO 22000, IFS ,ISO 9001, HACCP, FAMI QS ve FSSC 22000 Sistem kurulması ile ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

Celal Bayar Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümünden mezun olup Keskinoğlu ve Lio Oil şirketlerindeki kurumsal iş hayatına sektörde denetim, eğitim ve danışmanlık projeleri ile devam etmiş olup 25 yıllık tecrübe sahibidir.

Ebru KÖSE ÖZCAN
EĞİTMEN

Şirketimizde ambalaj ve gıda dışı ürün gruplarında; sistem kurulum, eğitim ve danışmanlık projelerinde görev almaktadır. Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sürdürmektedir.

1997 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur.

18 yıl boyunca ulusal ve uluslararası şirketlerde üretim, AR-GE departmanların da çalışmış ve ağırlıklı olarak kalite departmanında kalite yöneticisi olarak görev almıştır. Kalite Yönetim Sisteminin çalıştığı işletmelerde kurulması ve yönetilmesi faaliyetlerini yürütmüştür. ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi ile ilgili olarak Sanayi Etüt Proje Yöneticisi Sertifikası sahibidir ve bu konuda sektör deneyimi edinmek üzere çalışmaları devam etmektedir.

Sinem Aytaç
Proje Sorumlusu

Şirketimizin Duyusal Analiz ve Eğitim departmanımızda görev almaktadır.

Devam Eden Projelerimiz

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ve Karma Grup işbirliği ile gerçekleştirilen Süt Akademisi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerinin ve sektördeki diğer paydaşların bilgi düzeyini artırmayı hedeflemektedir. Bu eğitim programları, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin üretim süreçlerinde en iyi uygulamaları öğrenmelerine, süt kalitesini ve işletme verimliliğini artırmalarına yardımcı olur.

Eğitim programları, süt kabul ilkeleri, sütün işlenmesi, pastörizasyon, homojenizasyon, ambalajlama, depolama ve taşıma gibi proses teknolojisi konularını kapsamaktadır. Ayrıca, kalite kontrol, mikrobiyoloji, sanitasyon ve temizlik gibi konulara da değinilmektedir. Bu eğitim programları ayrıca AR-GE'ye dayalı ürün geliştirme konularını da içermektedir.

Süt Akademisi'nin hedefi, süt endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin personellerine yönelik düzenli periyodik eğitimlerle, sektördeki en son teknolojileri ve uygulamaları takip etmelerini sağlamaktır. Bu sayede, işletmeler süt ürünlerinin kalitesini artırabilir, üretim verimliliğini artırabilir ve müşterilerine daha kaliteli ürünler sunabilirler. 2022 yılında başlayan Süt Akademisi programımız 2023 yılında da eğitimlerine devam ediyor.

"Moments of Truth" terimi, tüketicilerin bir ürün veya hizmet hakkında ilk izlenimlerinin ve deneyimlerinin, tüketicilerin o ürün veya hizmet hakkındaki sonuçlarını önemli ölçüde etkileyebileceği anlamına gelir. Bu nedenle, firmaların müşterilerin isteklerini iyi anlamaları ve onlara en iyi ürün ve hizmetleri sunmak için sürekli olarak kalite ve ürün deneyimini iyileştirmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen "Kalite ve Ürün Deneyimi Semineri", kalite ekiplerinin sorumluluklarını ve firmaların risk ve fırsatlarına bakışını ele aldı. Bu seminer, katılımcılara tüketici davranışları, tasarımın gücü, geri kazanım stratejileri ve sürdürülebilirlik gibi konularda bilgi sağladı.

Yeni seminerin içeriği, tasarımın gücü ve tüketici davranışları, gıda işleme işlemlerinde geri kazanım stratejileri ve rafta kaliteyi değerlendirmek gibi konuları kapsayacak. Bu seminer, firmaların müşterilerinin beklentilerini karşılamak için kalite ve ürün deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerine dair fikirler sunacaktır. Katılımcılar, bu seminer sayesinde yeni trendleri, teknolojileri ve en iyi uygulamaları öğrenerek, kendi firmalarında kalite ve ürün deneyimini artırabilirler.

Üyeliklerimiz

Ambalajlı Süt ve Süt Ürünleri Sanayicileri Derneği

LEAD Network Türkiye

Karma Grup, müşterilerine özel üretim ve uygulama çözümleri üreten, paydaşların bilgi ve danışma merkezi olarak göreceği, güvenle ürün ve hizmet alabileceği referans bir kuruluş olabilmeyi hedefler.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

Dünyamızın ve ülkemizin doğal kaynaklarını korumayı ve kurduğumuz tüm iletişimlerde çevre bilincinin oluşmasını ve yaygınlaşmasını teşvik etmeyi kendimize görev biliriz.

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz

  Bilgi Formu