28 Aralık 2022 tarihli 32057 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanan “Bazı Ürünlerden Tahsil Edilecek Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarının, 1/1/2023 Tarihinden İtibaren Geçerli Olmak Üzere Tespit Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6615)”a aşağıdaki linkten, 1/1/2023 tarihinden itibaren uygulanacak Ekli (1) sayılı listede yer alan geri kazanım katılım payı tutarlarına ekten ulaşabilirsiniz.


Resmi Gazete 

2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 inci maddesinde “… Bu listede yer alan tutarlar takvim yılı başından geçerli olmak üzere her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu şekilde hesaplanan tutarların %5’ini aşmayan kesirler dikkate alınmaz. Cumhurbaşkanı, bu suretle tespit edilen tutarları yarısına kadar artırmaya veya indirmeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile ekli listede yer alan ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım payı tutarlarının, 1/1/2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesine, 2872 sayılı Çevre Kanunun ek 11 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Paylaş:
circles2