Mesafeli Satış Sözleşmesi

MADDE 1. SATICI

Ünvanı : Karma Grup Eğitim Denetim ve Danışmanlık Hizmetleri

Adresi : Kozyatağı, Sarıkanarya Sokağı BYOFFICE Plaza No:14 Kat:7, 34736 Kadıköy/İstanbul

Tel. No. : +90 216 906 00 40
              +90 216 706 34 70

Web adresi : www.karmalt.com

E-mail : info@karmalt.com

MADDE 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu, işbu sözleşmeyi imzalayan gerçek ya da tüzel kişinin (“Alıcı”) Satıcı’ya ait www.karmalt.com internet sitesinden (“İnternet Sitesi”) elektronik ortamda siparişini verdiği aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen eğitim satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin saptanmasıdır. Tüketici sayılmayan ALICI’lar hakkında ise Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.

2.2 Alıcı, Satıcının isim, unvan, açık adresi, telefon ve diğer erişim bilgileri, satışa konu malın temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları ve masrafları vs. satışa konu mal ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması ve bu hakkın nasıl kullanılacağı şikayet ve itirazlarını iletebilecekleri resmi makamlar vs. konusunda açık, anlaşılır ve internet ortamına uygun şekilde satıcı tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında eğitiml sipariş verdiğini işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.

2.3 İnternet Sitesi’nde yer alan Ön Bilgilendirme ve Alıcı tarafından verilen sipariş üzerine düzenlenen fatura işbu sözleşmenin ayrılmaz parçalarıdır.

MADDE 3. SÖZLEŞME KONUSU EĞİTİM(LER), TESLİM, ÖDEME BİLGİLERİ

Alıcı, elektronik ortamda alınan eğitimlerin, günü eğitim uygulaması,, satış bedeli, ödeme şekli, teslim alacak kişi, teslimat adresi, fatura bilgileri, kargo ücreti hakkında ödemenin yapılmasından önce bilgilendirildiğini ve bu bilgileri onayladığını kabul ve beyan eder. Fatura edilecek kişi ile sözleşmeyi yapan kişi aynı olmak zorundadır.

MADDE 4. ALICI'YA ÖN BİLGİLENDİRME YAPILAN HUSUSLAR

Alıcı, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme'nin Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde kabulü ile kurulmasından ve gerek siparişi, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce bilgilendirildiğini ve İnternet Sitesi'ndeki “Sipariş ve Sözleşme Ön Bilgilendirme Metni”ni okuyarak bilgilendiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı'nın unvanı ve iletişim bilgileri, meslek odasına ilişkin bilgiler ile güncel tanıtıcı bilgileri,
Eğitim(ler)'in temel nitelikleri, vergiler dahil toplam fiyatı hakkında bilgiler,
Eğitim(ler)in uygulamat, fatura ve ödeme bilgileri,
Eğitim  için Satıcı tarafından öngörülen  kısıtlamaları,
Alıcı'nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda Alıcı'nın cayma hakkını kaybedeceği,
Alıcı'nın cayma hakkına sahip olmadığı Eğitimlerden,
Cayma hakkının bulunduğu durumlarda  7 gün öncesi ve 3 gün öncesi şartlarınıi ve ilgili tüm mali hususlar (iade yöntemleri, masrafı ve İnternet Sitesi'nden alınması sırasındaki satış işlemi aşamaları ile yanlış girilen bilgilerin düzeltilmesine ilişkin amaca uygun araçlar-yöntemler,
Uyuşmazlık hallerinde Alıcı’nın Satıcı’ya şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ile yasal başvurularını 6502 Sayılı Kanun'un ilgili hükümlerine uygun olarak İlçe/İl Hakem Heyetlerine ve Tüketici Mahkemeleri'ne yapabileceği.

MADDE 5. SİPARİŞ & ÖDEME KOŞULLARI

Alıcı tarafından seçilen eğitimlerin  KDV dahil TL tutarı (Taksitli işlemlerde toplam taksit tutarları) ve varsa kargo ücreti dahil tüm masrafları, Alıcı tarafından onaylandıktan sonra, Müşteri’nin seçtiği ödeme yöntemi üzerinden işleme alınır ve ödemeyi takiben eğitim öncesinde  Alıcı’ya sipariş onay e-postası gönderilir. Sipariş Onay e-postası gönderilmeden sevkiyat yapılmaz.

MADDE 6. SEVKİYAT VE TESLİM KOŞULLARI

6.1 Satıcı eğitimleri yayınladığı tarihte online yada uygulamalı gerçekleştirir.Eğitim sonu sertifikaları online ortamda paylaşır. 

6.2 Eğitim erişim linkinden eğitim günü eğitime katılmak   Alıcı'nın sorumluluğuna olup bu durumunda Satıcı, bu husustaki edimini yerine getirmiş kabul edilecektir. 

6.3 Alıcı, eğitime katılmak ve gerekli sınavları tamamlamak durumundadır. 

6.4 Eğitimin  mücbir sebepler nedeniyle gerçekleşmemesi  halinde, Satıcı bu durumu derhal Alıcı’ya bildirecektir. Bu durumda Alıcı siparişi iptal edebilir veya mücbir sebep hali sona erinceye kadar bekleyebilir. Satıcı tarafından eğitim gerçekleşmeyecek ise  , Satıcı bu durumun öğrenilmesinden itibaren en geç 3 gün içerisinde Alıcı’yı açık bir şekilde bilgilendirecektir ve Alıcı siparişi iptal edecektir. Alıcı tarafından siparişin iptal edilmesi ile birlikte, Satıcı Alıcı’nın ödemiş olduğu toplam bedel ve varsa onu borç altına sokan her türlü belgeyi en geç 14 gün içinde Alıcı’ya iade etmekle yükümlüdür. Böyle bir durumda Alıcı’nın Satıcı’dan ilave herhangi bir maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.

6.5 Eğitim  sonrasında herhangi bir sebepten dolayı, işlem yapılan kredi kartının ait olduğu Banka/finansman kurumunun eğitim  bedelini Satıcı'ya ödememesi ya da ödediği bedeli geri talep etmesi halinde, Eğitimbedelini  en geç 3 gün içinde Alıcı tarafından Satıcı’ya iade edilir. Eğitim bedelinin ödenmemesi Alıcı’nın bir kusurundan veya ihmalinden kaynaklanıyor ise kargo masrafları Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı’nın iadeyi kabul etmeksizin eğitim bedeli alacağını takip dahil diğer tüm akdi-kanuni hakları ayrıca ve her halükarda saklıdır.

MADDE 7. ALICI'NIN CAYMA HAKKI VE KULLANIM KOŞULLARI

7.1 Alıcı, Eğitimi teslim aldığı tarihten itibaren ondört (7) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin siparişten-Sözleşme'den cayma hakkını haizdir. Ancak Alıcı, Sözleşmenin kurulmasından eğitimden 7 gün öncesine  kadar olan süre içinde de cayma hakkını kullanabilir. 

7.2 Alıcı Eğitim hizmet(ler)e ilişkin olarak, eğitim tarihinden 3 gün önce iptal etmesi yada eğitime katılmaması durumunda, kanunen cayma hakkını kullanamaz:f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce Alıcı’nın onayı ile ifasına başlanan hizmetler.

7.3 Alıcı’nın, cayma hakkını kullandığına dair bildirimini, yukarıda belirtilen süre içerisinde yazılı olarak veya kalıcı veri saklayıcısı ile Satıcı’ya aşağıdaki şekilde yönlendirmesi gereklidir.

7.3.1. Cayma hakkını Alıcı’ya ulaştırılmak üzere Alıcı gerekli bildirimi Satıcı’nın info@karmalt.com e-mail adresi veya +90 216 906 00 40 numarası aracılığıyla yapabilir.

7.3.2. Ücret  iadelerinde ise iade faturası kesilmesi gerekmektedir.

7.5 Satıcı, Alıcı tarafından cayma hakkının süresinde ve usulünce yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, eğitim  bedelini ve varsa malın tüketiciye teslim masrafları da dahil olmak üzere tahsil edilen tüm ödemeleri Alıcı’nın Eğitim i satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde Alıcı’ya iade edecektir. 7.6 Satıcı’nın, kanuna uygun cayma halleri ve diğer sipariş-Sözleşme iptallerinde Alıcı’dan, eğer varsa eğitim  bedelinde indirim ve/veya her türlü ödül puanı vb. parasal değerleri tahsil ve mahsup hakları saklıdır.

7.7 Kanunen cayma hakkı öngörülmemiş hallerde cayma hakkından faydalanılamayacağı gibi bu hakkın usulüne uygun veya zamanında kullanılmadığı durumlarda Alıcı cayma hakkını kaybeder.

7.8. Alıcı tarafından verilen siparişte birden fazla eğitim bulunması ve Alıcı’nın bu eğitimlerden  bir kısmını iade etmek istemesi halinde Alıcı, bu eğitimlere  ilişkin cayma hakkını ancak  eğitimden 7 gün önce kullanabilir.

 

MADDE 8. GİZLİLİK, BİLGİ GÜVENLİĞİ, KİŞİSEL VERİLER VE FİKRİ HAKLARA İLİŞKİN HUSUSLAR

8.1 Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Ancak, söz konusu bilgiler Alıcı cihazından girildiğinden Alıcı tarafında korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı'ya aittir.

8.2 Alıcı Satıcı'ya belirtilen iletişim kanallarından ulaşarak veri kullanımı-işlenmelerini ve/veya iletişimleri her zaman için durdurabilir. Alıcı'nın bu husustaki açık bildirimine göre, kişisel veri işlemleri ve/veya tarafına iletişimler yasal azami süre içinde durdurulur; ayrıca dilerse, hukuken muhafazası gerekenler ve/veya mümkün olanlar haricindeki bilgileri, veri kayıt sisteminden silinir ya da kimliği belli olmayacak biçimde anonim hale getirilir. Alıcı isterse kişisel verilerinin işlenmesi ile ilgili işlemler, aktarıldığı kişiler, eksik veya yanlış olması halinde düzeltilmesi, düzeltilen bilgilerin ilgili üçüncü kişilere bildirilmesi, verilerin silinmesi veya yok edilmesi, otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz, verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğrama halinde giderilmesi gibi konularda Satıcı'ya her zaman yukarıdaki iletişim kanallarından başvurabilir ve bilgi alabilir. Bu hususlardaki başvuru ve talepleri yasal azami süreler içinde yerine getirilecek yahut hukuki gerekçesi tarafına açıklanarak kabul edilmeyebilecektir.

8.3 Internet Sitesi'ne ait her türlü bilgi ve içerik ile bunların düzenlenmesi, değiştirilmesi ve kısmen/tamamen kullanımı konusunda; Satıcı'nın anlaşmasına göre diğer üçüncü şahıslara ait olanlar hariç; tüm fikri-sınai haklar ve mülkiyet hakları Satıcı'ya aittir.

8.4 Alıcı, onayını müteakiben e-posta adresine gönderilen Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnine, anılan e-postayı kalıcı veri saklayıcısına kaydedip saklayarak her zaman ulaşabilir ve inceleyebilir. Satıcı da Ön Bilgilendirme ve Sözleşme metnini sistemlerinde üç yıl süre ile muhafaza edip saklayacaktır.

8.5 Alıcı, işbu başvuru formunda verdiği kişisel bilgilerin doğru olduğunu, bu bilgiler ile birlikte siparişi kapsamında her ne surette olursa olsun vereceği alışveriş ve kişisel bilgiler gibi tüm verilerin, Alıcı’nın üyeliği her ne sebeple olursa olsun sona erse dahi, Satıcı ile burada belirtilenlerle sınırlı olmamak üzere, bunun iştirakleri, bağlı ortakları, Program kapsamında birlikte çalıştığı her türlü hizmet sağlayıcı firmaları ve bunların hissedarları ve çalışanları ("Program İşbirlikçileri") tarafından toplanmasına, bu verilerin Program İşbirlikçileri tarafından işlenmesine ve başvuru formundaki bilgilerin güncellenmemesi ya da yanlış bilgi verilmesi sonucu doğabilecek zararlardan Satıcı’nın ve/veya Program İşbirlikçilerinin sorumlu olmadığını, kabul ve beyan eder.

8.6 Alıcı’ya kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi hususlarına dair kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakları olduğu bildirilmiştir.

MADDE 9. MÜCBİR SEBEPLER

9.1 Sözleşmenin imzalandığı tarihte mevcut olmayan veya öngörülmeyen, tarafların kontrolleri dışında gelişen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleşme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini olanaksızlaştıran durumlar, mücbir sebep (Doğal afet, savaş, terör, ayaklanma, değişen mevzuat hükümleri, el koyma veya grev, lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde önemli ölçüde arıza vb.) olarak kabul edilecektir. Mücbir sebep şahsında gerçekleşen taraf, diğer tarafa durumu derhal ve yazılı olarak bildirecektir.

9.2 Mücbir sebebin devamı esnasında tarafların edimlerini yerine getirememelerinden dolayı herhangi bir sorumlulukları doğmayacaktır. İşbu mücbir sebep durumu 30 ( otuz ) gün süreyle devam ederse, taraflardan her birinin, tek taraflı olarak fesih hakkı doğmuş olacaktır.

MADDE 10. UYUŞMAZLIK DURUMUNDA YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

Bu Sözleşme'den doğabilecek uyuşmazlıklarda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca yasa gereği her yıl belirlenen-ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde İl ve İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, bu sınırları aşan durumlarda Tüketici Mahkemeleri görevli-yetkilidir. ALICI, bu çerçevede, kendisinin veya dilerse Satıcı'nın yerleşim yerindeki (ikametgahındaki) Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri'ne başvurabilir.

MADDE 11. KABUL VE ONAY BEYANI

Alıcı, İnternet Sitesi’nde yer alan ve işbu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan Sipariş-Sözleşme Ön Bilgilendirmesi’nde yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satışa konu eğitim(ler)’in temel özellik-nitelikleri, satış fiyatı, ödeme şekli, teslimat koşulları, Satıcı ve satışa konu eğitim  ile ilgili diğer tüm ön bilgiler-bilgilendirmeler ve cayma hakkı ile kişisel bilgiler dahil bütün hususlarda önceden bilgi sahibi olduğunu, tamamını İnternet Sitesi'nde elektronik ortamda gördüğünü, okuduğunu, içeriğini kabul ettiğini ve yine tüm bunlara elektronik ortamda teyit-onay-kabul-iznini vererek Eğitim i sipariş ile işbu Sözleşme hükümlerini kabul ettiğini kabul ve beyan eder.
 

ProjeDurumİlgili dosyalarNotlar
  Başlatılmadı  
  Devam ediyor  
  Etkinleştirildi  

 

  

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okudum, içeriğini kabul ediyor ve onaylıyorum.

circles2